“Byrådet i Sorø Kommune har med sin ‘Vision og Planstrategi 2022’ valgt at lade
FN’s 17 verdensmål udgøre den overordnede ramme for Vision og Planstrategien –
en ambitiøs og vidtrækkende global udviklingsplan, som ifølge Kommunen frem
mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden, såvel i økonomisk, som
i social og miljømæssig forstand. ‘Vision og Planstrategi 2022’ er således ikke kun
Byrådets vision for kommunens udvikling i de kommende fire år, men en
fremtidsvision, som rækker langt ud over denne byrådsperiode. Det er en flot og
velfunderet hensigtserklæring, som næppe nogen borger kan modsige.

Skolebestyrelsen på Sorø Borgerskole udtrykker fuld anerkendelse til denne vision
og synes, det er en spændende og relevant drejning at tage udgangspunkt i
verdensmålene: “Uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede
motorer for en bæredygtig udvikling, som det hedder i FN’s verdensmål nr. 4. Det
gælder såvel i en global som i en lokal sammenhæng. Dannelse og uddannelse af
vores børn og unge er afgørende – både i forhold til at mestre deres eget liv og i
forhold til at tage aktiv del i fremtidens samfund. I den forbindelse er det en pointe,
at dannelse og uddannelse begynder i dagtilbuddet – eller endnu
tidligere”. Ligeledes hilser vi Kommunens udsagn velkomment: ‘Vi vil være en åben
og inddragende kommune, som inviterer borgerne med i beslutninger og projekter.

Vi tror på, at de bedste løsninger skal findes og skabes i tværgående
fællesskaber.’

Dette lyder både ideelt og imødekommende, og hvis vi et øjeblik sammenholder
den beskrevne gode vilje med den virkelighed, som kommuneskolerne i Sorø er
underlagt, så er kendsgerningen den, at folkeskolen til stadighed bliver presset
hårdere og hårdere økonomisk. En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har
foretaget blandt folkeskoler i 98 kommuner, viser, at kun hver femte
bestyrelsesformand mener, at der er tilstrækkeligt med midler på budgettet i dette
skoleår i forhold til de opgaver, som skolen uophørligt er pålagt. Det er en
forværring i forhold til de foregående år, hvor samme undersøgelse blev lavet –
folkeskolerne bliver ganske enkelt økonomisk mere og mere presset. Og hvorfor
lige folkeskolerne? Den vigtigste uddannelsesinstitution, vi har?

Vi taler om, at folkeskolen uden diskussion bør være det naturlige førstevalg blandt
skoler, når vores børn indleder deres måske vigtigste rejse gennem uddannelse,
dannelse, trivsel – til sammen kaldet bevidsthed. Sagt anderledes: børnene
opbygger i deres indledende 10 års skolegang den platform af mental,
følelsesmæssig og fysisk art, som senere i livet gerne skulle gøre dem i stand til at
træffe de, for dem, rigtige valg – gøre dem i stand til at imødese den virkelighed,
som i lige så høj grad har brug for dem og deres forskelligartede bidrag. Hvordan
forventer Kommunen, at folkeskolerne fremover skal kunne løse deres opgaver, når
det økonomiske grundlag herfor stadig bliver mere og mere udsultet?
Ifølge opgørelser fra Center for Politiske Studier, CEPOS, ligger Sorø Kommunes
nettodriftsudgifter pr. elev på en 4. sidste plads af landets 98 kommuner. Det tjener
naturligvis til stor ros for de kommunale skoler i Sorø Kommune, at der med en så
‘ind til benet’ skoleudgift pr. elev alligevel opnås en vis kvalificeret effektivitet –
niveauet for skoleudgifter og evnen til at løfte eleverne i faglig henseende hænger
nemlig ikke nødvendigvis sammen.

Men kære Sorø Kommune: grænsen er nået. Ansvarlige politikere bliver simpelthen
nødt til at prioritere uddannelsen af vore kommende generationer, så vores dygtige
lærerstand ikke bliver tvunget til at hekse, endsige tvunget på sygeorlov, for at få
dagen til at hænge sammen. Vi taler jo ikke kun om en rimelig bevilling til vore
folkeskoler – vi taler om en investering i fremtiden.

I disse år vejer et altoverskyggende tema tungt for langt de fleste borgere, på tværs
af alderstrin og beskæftigelse, nemlig begrebet trivsel, stress og balance. Har vi lyst
til at gå på arbejde, imødese en ny dag, fordi vi trives godt, er der alle gode grunde
til at forvente gode resultater af dagen. Skole og Forældres undersøgelse peger på,
at der især er brug for midler til børn med særlige behov, altså inklusion, men også
skolens fysiske rammer, forberedelsestid og lavere klassekvotienter bliver stadig
vigtigere at bruge økonomi på. Visse kommuners økonomi giver ikke mulighed for
andet end at halte skoledagen igennem på et tåleligt niveau.

Hvis der er for få ressourcer til, at den lokale folkeskole fortsat kan være det
naturlige førstevalg for forældrene, så kan forældre jo overveje at forlade skuden og
søge privatskolerne. Men dette, alene så meget som at overveje det, vil for det
første være en forkert disposition, fordi hvis menneskeheden skal levnes en chance
for at komme videre, så er hvert led i kæden forpligtet til at hjælpe leddet efter sig,
eftersom vi alle er forskellige og ikke træffer beslutninger på samme niveau og i
samme tempo – vi kan ikke bare efterlade bevidstheder i vores kølvand. For det
andet viser historien, at der ingen garantier findes for, at den grundlæggende trivsel
og uddannelse bliver bedre, blot fordi vi betaler os fra den. Endelig er spørgsmålet,
om det er det samfund vi ønsker? Et samfund som det amerikanske, hvor snart
sagt alt kan købes og sælges?

Folkeskolen skal være et attraktivt tilbud til Danmarks børn og deres forældre. Og
det er politikernes opgave at tilvejebringe stabile rammer, så dette kan gøres
muligt. En god og konstruktiv dialog med de lokale skolepolitikere er af største
nødvendighed, da vi forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen har et særligt
ansvar for at fortælle skolepolitikerne, hvordan folkeskolerne i kommunen har
det netop nu. Og en sidste, uhyre vigtig, ting skal nævnes, nemlig et bedre
skole/hjem samarbejde, idet det er treenigheden mellem elev-forælder-lærer og
de aftaler som her indgås, som forpligter og er medskabende for den rette kurs: “Et
godt sted at være, et godt sted at lære”

Med stor cadeau til Kommunens Vision, samt håbet om et konstruktivt, fremtidigt
samarbejde, vil vi give Sorø Kommune de sidste ord:

• Sorø Kommune vil gennem gode og innovative dagtilbud og skoler med høj
faglighed og trivsel skabe grundlag for, at vores børn og unge dannes og
uddannes, så de kan tage aktivt og medskabende del i fremtidens samfund
med viden og vækst.

Vi arbejder tværgående med at styrke overgangene i børns og unges liv
gennem et fælles læringssyn og en sammenhængende, helhedsorienteret og
tidlig indsats for børn og unge.

Sorø Kommune vil skabe grundlag for, at vores børn og unge udvikler
værdier, kompetencer og viden, så de kan tage aktivt og medskabende del i
fremtidens samfund. Vi vil tilbyde rammer, som skaber faglighed, trivsel og
dannelse. Og vi vil gøre det på måder, der favner samfundsudviklinger
nationalt og globalt.

Vores børn og unge skal med respekt for fællesskabet kunne gribe, mestre
og udfolde egne potentialer indenfor alle dele af deres liv;
uddannelsesmæssigt, jobmæssigt, socialt m.m. Fremtidens dannelse og
uddannelse starter i dagtilbuddet eller tidligere. I tæt samspil med børn og
forældre skal vi gribe mulighederne og medvirke til at skabe den fælles
fremtid.

Med Venlig Hilsen
Henrik Jandorf
Næstformand i Skolebestyrelsen Sorø Borgerskole