Munke Bjergby Kirke
Kirkebakkevej 26B
4190 Munke Bjergby
57 80 71 16
KFO@ km.dk

Det er mange år siden
Den ældste del af Munke Bjergby Kirke, kor, apsis og skib stammer tilbage fra midten af 1100-tallet. Man kan nemt udefra se de ældste dele, bygget af sten hentet fra markerne. Siden blev kirken udvidet med tårn, sideskib, sakristi, våbenhus.

Gammelt og nyt – hver tid har sat sit præg
I midten af 1970’erne gennemgik kirken en stor renovering. Der kom nye bænke i skib og tårnrum; nyt alterparti og ny altertavle, udført af billedhuggeren Mogens Bøggild. Altertavlen er udført i bronze og forestiller lignelsen om den fortabte søn: Sønnen i svinestien, hjemkomsten, fedekalven og festmåltidet. Døbefonten er romansk, prædikestolen fra 1595, ”Monstranshuset” fra ca. 1500, Kristustræet fra 1981, udført af den lokale billedhugger Jens Christian Ebbestad. Desuden står der i tårnrummet en skulpturgruppe, ”Korsgangen” udformet af Mogens Bøggild.

Kalkning og indvielseskors
Ved kalkning af apsis i 2015, fandt man spor af meget utydelige kalkmalerier; de er nu registret af Nationalmuseet og skjult under et beskyttende lage fint sandmørtel og kalk. På nordvæggen ind mod sakristiet har vi bevaret en cirkel og svage spor af en korsform, et indvielseskors.

En sjælegave
Munke Bjergby Kirkes historie er i høj grad også historien om byen Munke Bjergby.

Esbern Snare, der var en af rigets mægtigste mænd, skænkede landsbyen Bjergby til Sorø Kloster som sjælegave for sin afdøde hustru. Først herefter – grundet tilknytningen til klostret – kom landsbyen til at hedde Munke Bjergby.

Den første markante skriftlige kilde, der omtaler landsbyen Munke Bjergby, er et privilegiebrev til Sorø Kloster fra den daværende pave i Rom, Urban d. 3. Blandt de ejendomme, som tilhørte Sorø Kloster var ”Landsbyen der hedder Munke Bjergby, som I har fået af hr Esbern (Snare), bror til ærkebispen i Lund, hr Absalon, med skove, enge, vandmølle, fiskedamme og sine øvrige tilliggender.”

Munken
I 1999 fik Munke Bjergby sin munk, skåret ud i et elmetræ af Jens Andersen. Broder Martin har indtil for nylig stået på plænen øst for præstegården. For tiden er munken på værksted, da der var gået råd i træet. Det var nødvendigt at skære ham ned, før han faldt selv.

Byen og kirken
Over de sidste mange år er det, som i alle andre landsbysamfund, gået stødt ned ad bakke med antallet af handlende, så der er ikke længere indkøbsmuligheder i sognet. Trods det er Munke Bjergby et godt sted at bo med rolige omgivelser og en smuk natur. I løbet af de senere år er flere unge og yngre familier flyttet hertil. Der er gode pasningsmuligheder for børnene i bl.a. Naturbørnehuset eller hos de gode dagplejer. I byen er der er en aktiv Borgerforening, som arrangerer månedlige fællesspisninger, en årlig markedsdag og høstfest.

I kirken samles vi til gudstjenester året rundt, ligesom der afholdes koncerter, sang- og sogneaftener i kirken. Munke Bjergby Koret øver ugentligt i kirken og medvirker af og til ved gudstjenester, sang- og koraftener. I præstegården afholdes der forskellige møder og arrangementer, såsom foredragsaftener, spisning i forbindelse med påske og høst. Til jul er der i forbindelse med juletræstænding servering af æbleskiver og gløgg og senere i december kom børnene fra børnehuset til gudstjeneste med efterfølgende komsammen i præstegården til juleboller og saft. Konfirmanderne undervises også i præstegården.

Det er meget magtpåliggende for kirken at være en del af det lokale liv.

Sognepræsten hedder Kirsten Fogsgaard. Hun kan kontaktes på ovenstående telefonnr./mail.

Kirkens hjemmeside: www.munkebjergbykirke.dk

 


sølvpartner