Af Niels Hilker, formand for DN i Sorø

DN Sorøs kommentarer til forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen.

I kommentarerne udtrykker DN Sorø tilfredshed med forslaget, som vi finder er grundigt og velbelyst. Men nok så væsentligt kommer vi også med ønsker til forbedringer.

For det første ønsker DN Sorø en større aktiv indsats fra kommunen og vandværkernes side til at fremme tempoet for at sikre sprøjtefri zoner ved de mange boringer (BNBO), som der længe har været et stort fokus på fra både Regering, Folketing og især klima- og naturorganisationer/-interessenter.

Endvidere ønsker vi en indsats for at fremme udpegning af grundvandsparker, så indvindingsoplande og i særdeleshed områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) også sikres forbud mod brug af sprøjtegifte. De sikrede områder vil kunne skabe ramme for mere økologisk landbrug, bæredygtig skovdrift, sammenhængende naturområder eller produktion af grøn energi.

Behovet for at stramme op og sikre de områder, hvor grundvandet dannes, så der ikke sker nedsivning, er desværre aktualiseret ved, at Sorø Kommune har en lokalplan på vej i Pedersborg, der vil gøre det muligt at opføre en benzintank og vaskehal i et område, som netop er udpeget med særlige drikkevandsinteresser.

Læs kommentaren her:

kommentar til forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen