Kommunalvalget nærmer sig, og på Dit Sorø vil vi gerne sætte fokus på valget ved at lade spidskandidaterne udtale sig om deres mærkesager.

Denne gang skriver Linda Nielsen fra Socialistisk Folkeparti følgende:

SF’s mærkesager

Sorø Kommune skal i den grønne førertrøje. Det kræver, at vi sætter turbo på klimaindsatsen. Jeg vil fortsætte på det grønne spor, SF har sat i de sidste 4 år. Dvs. mere sortering af affald, flere solceller og cykelstier, fremme af naturen og naturoplevelser. Jeg ser grøn omstilling som kernen i en kommune, der er attraktiv at bo i, der skaber basis for grønne job, der udvikler sunde livsformer og opvækstvilkår og skaber en bæredygtig økonomi.

Når 15 % af de unge ikke er i gang med uddannelse eller job, kalder det på en indsats på det felt. Det skal være nemt for de unge at få den hjælp, de har brug for, uanset om det er en mentor, lektiehjælp, almen vejledning, psykologisk hjælp, økonomisk rådgivning eller behandling. Målet er, at de unge er i gang med uddannelse. Det er det, man vokser af. Uddannelse er en investering i fremtiden.

Erhvervspolitik kan man læse om i Sjællandske omkring 1. november.

Jeg vil arbejde for, at vi undgår social dumping, når kommunen udliciterer opgaver og bygger nyt. Det gælder, når vi skal bygge Frederiksberg skole og bostedet Lundebo, det gælder asfaltering af vores veje, og når vi udfører energirenoveringer. Ansættelserne skal være efter danske overenskomster. Vilkårene skal være i orden på arbejdspladserne – også de kommunale arbejdspladser. Vi skal benytte jobrotation til at efteruddanne vores personale og skabe jobs.

Land og by i Sorø Kommune – et aktivt fællesskab
Sorø Kommune er en landkommune med mange skønne pletter, en lille købstad i syd, en driftig centerby i nord og byer som Ruds Vedby, Stenlille, Fjenneslev. Hver by og hvert område har sin egen sjæl og sit eget aktive liv. SF vil være med til at styrke rammerne gennem helhedsplaner, støtte til lokalråd, trafiksikkerhed, busser og flekstur.

Der kan ikke være en skole, daginstitution, en idrætshal eller et bibliotek i alle kommunens landsbyer. Men derfor kan man godt skabe rigtig gode fællesskabstilbud i lokalområderne. Eksempler på det er borgerhuset og et moderne bibliotek i Dianalund, Kulturhuset Stenlille, Vrangshøj og de mange tilhørende aktiviteter i Fjenneslev, Den gamle skole i Niløse, et aktivt fællesskab i Ruds Vedby. Disse ting er blevet til i samarbejde med og på initiativ fra borgerne. Den slags velfærdstilbud skal skabes i samarbejde mellem borgerne og kommunen. Det er også velfærd, når vi laver byfornyelse, som det lige nu sker i Stenlille. Det er afgørende, at borgerne er aktivt med, da de har en stor lokal viden og bud på, hvilken udvikling der vil virke. Vi skal bevare opmærksomheden på, at alle forsat har let adgang til den kommunale hjælp. For nogle borgere er digital kontakt naturligt, for andre er der en stor glæde ved at lære det og bruge det, mens andre igen har brug for personlig kontakt. Begge dele skal være muligt.

Sorø by er en købstad
Sorø har en stærk kapital i sin gamle købstadskultur. Den skal styrkes og være platform for, at Sorø by i fremtiden er en handelsby og kulturby, der trækker folk til. SF arbejder for en dynamisk udvikling i byområder, hvor de kulturhistoriske bygninger indgår.

For det første arbejder SF for, at vi bevarer vores gamle kulturhistoriske værdier. Det vil helt aktuelt sige, at vi ønsker at bevare de historiske huse og genskabe gårdmiljøet i Storgade 11 og 13 i Sorø.

Vi mener, at det gamle sindssygehospital Birkely skal bevares og indgå som en del af bygningerne i et nyt sundhedscenter. Det gamle sindssygehospital rummer forsorgens og de psykisk syges historie. Det er en historie, der har lige så stor ret som magtens historie, som er så fint bevaret i det gamle rådhus.

Det er trist, der er kommet sådan en stor nedrivningstrang og historieløshed i blandt politikerne. Jeg tror ikke de er i takt med befolkningen i Sorø.

Der findes ingen hovsaløsninger for Sorø by, men lad dog være med at skylle byens værdier ud med badevandet.

Grøn omstilling og grøn vækst
Sorø kommune har grundlaget for grøn vækst og grøn omstilling. Vi har en flot natur fra Åmosen i nord til Tystrup Bavelses-området i syd. Folk i Sorø Kommune har en stor interesse for natur og grøn levevis. De potentialer vil SF udnytte til grøn turisme, grøn bosætning og bæredygtig grøn erhvervsudvikling. Med S og SF’s budgetaftale 2014 har vi hævet klimaindsatsen, så vi endelig kan få en fuldtidsmedarbejder til at arbejde med klimatiltag. Med budgetaftalen har vi oprustet på sagsbehandling indenfor byggesager og erhvervssager for at fremme området.

Skoler og daginstitutioner
SF har den holdning, at det er vigtigt, at man har så bredt sammensatte børnegrupper på skolerne og i daginstitutionerne, så børnene kan lære af forskelligheden og få en naturlig respekt for kammerater, der har anderledes forudsætninger og en anden livsform end en selv. Det er en gave at møde forskellighed, mens man er barn. Det giver en god ballast for livet. For SF er det vigtigt, at der er mulighed for at få vuggestueplads til sine børn uanset, hvor man bor. Det er et kommunalt ansvar at der er gode skoler, daginstitutioner, dagpleje til alle. SF har respekt for og er positiv overfor private daginstitutioner og skoler som et supplement til de kommunale tilbud.

Vi har lukket 3 små skoler og frigjort midler, som vi hvert år bruger på det samlede skolevæsen og til gavn for alle skolebørn. Det har betydet, at vi fik råd til iPad til alle børn. Det vigtigste er, at vi har gode skoler, hvor børnene trives, og flere lærer mere.
Vi må selvfølgelig kigge på økonomien, så vi får mest mulig god skole og daginstitution til børnene, og sådan at vi har rum til at udvikle undervisningsformer og pædagogik. For mig er det vigtigt at have så mange penge som muligt til indholdet i skoler og daginstitutioner og undgå, at penge er unødigt bundne i mursten.

Asylcenter i Dianalund. Ja tak!
Journalisten på ”Dit Sorø” skriver, at der har været en ophedet debat om asylcentret i Dianalund. Det kan jeg nu ikke genkende. Det er muligt, at debatten er ophedet i snævre kredse, hvor journalisten færdes, men folk i almindelighed tager godt mod centret. Centret bidrager humanitært overfor folk i nød. Det er netop et meget stærkt kendetegn ved Dianalund, hvor man gennem generationer har taget hånd om folk, der har haft brug for hjælp. Det handler kort sagt om næstekærlighed. Det ved man, hvad er i Dianalund, og det er et rigtig godt ståsted, når man skal styrke fællesskab og sammenhæng.

Vi har et aktivt foreningsliv, og der er stor interesse for det frivillige sociale arbejde. Det viser, at vi interesserer os for hinanden, og mange er med på at tage aktivt ansvar. Det vil SF rigtig gerne støtte op om.

Nej, SF vil ikke sænke skatten
SF har ikke planer om at sænke skatten. Vi har det ligesom mange danskere, at vi hellere vil sikre at man kan få hjælp, hvis man bliver syg, arbejdsløs og mister sin indtægt. At ens børn kan få en god og gratis skolegang og siden en gratis uddannelse. Den grundlæggende velfærd vil vi værne om.

 

Linda Nielsen
Linda Nielsen