Sorø Kommune har sendt planerne om at opføre seks nye huse på den gamle savværksgrund på Lynge Byvej til nabohøring. Lynge Lokalråd har i den forbindelse udarbejdet dette høringssvar, hvor de bl.a. udtrykker utilfredshed med, at det nye byggeri ikke harmonerer med anvisningerne i områdets lokalplan. 

Af bestyrelsen for Lynge Lokalråd; Thomas Wenzel Aziz, Chris Henningsen, Ib Olsen, Merete Mensink, Torben Syler og formand Abelone Bergløv.

Lynge Lokalråd har følgende bemærkninger til ansøgningen fra Sorø Gruppen v/Peter Frederiksen om etablering af seks nye boliger og efterfølgende udstykning af matr.nr. 6k og 34b, Lynge By, Lynge:

Lokalrådet hilser ideen om anvendelse af Savværksgrunden til boligformål meget velkommen, ligesom vi hilser al anden udvikling af landsbyen, der skabes under hensyntagen til den bevarende lokalplan, velkommen. Bygges der i passende omfang og med respekt for lokalplanen, kan det blive et aktiv for Lynge.

Vi i lokalrådet er rigtig glade for, at kommunen hidtil har søgt byens særpræg og kultur bevaret ved håndhævelse af den bevarende lokalplan. Det undrer os derfor meget, at kommunen nu tilsyneladende vil tilsidesætte den tidligere strikse praksis og give diverse dispensationer for at få dette byggeprojekt gennemført.

Lokalrådet mener ikke, at den påtænkte bebyggelse kan bidrage til en positiv udvikling af Lynge Landsby, og at ansøger mener det “er et klart løft af området”, er i direkte modstrid med vores opfattelse af byggeriet.

Lynge By er udpeget som kulturmiljø. Det forpligter og derfor kræver nybyggeri omhyggelighed og fokus på, at det skal indgå ubemærket i landsbysamfundet. Lokalplanen kategoriserer som udgangspunkt al historisk bebyggelse som bevaringsværdig, og at det er planens formål, at landsbyens historiske struktur, bebyggelse, gadenet og grønninger bevares. I Regionsplanens paragraf 7.2.2 står: byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg ol. samt skovrejsning, må ikke ske på arealer udpeget som kulturmiljøer, med mindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at det kan diskuteres, om en så omfattende ny bebyggelse kan opføres på baggrund af den gældende lokalplan, den bevarende Lokalplan nr. 74, august 2003. Man henviser dog til, at et af lokalplanens formål er at åbne mulighed for ny boligbebyggelse, der tilpasses landsbyhelheden. Denne ordlyd er dog specifikt rettet mod bebyggelsen Topshøj Vænge, jf. Lokalplan 74, s. 11, og kan derfor ikke benyttes som “lovliggørelse” af den tiltænkte nye bebyggelse på savværksgrunden.

Den bevarende Lokalplan blev i sin tid til på baggrund af et større forarbejde, hvor man bl.a. inddrog ideer og forslag samt den Udviklingsplan, der på daværende tidspunkt var godkendt for Lynge.

Lynge Byvej er kendetegnet ved sit snoede forløb med bebyggelse i form af huse med små forhaver, der er i kontakt med gaden og de forbipasserende. Et byggeri som det påtænkte, understøtter ikke denne måde at tænke byplan på. Det har nærmere karakter af et lukket vænge, som det kendes fra nyere udstykninger.

Vi mener på baggrund af ovenstående, at det påtænkte byggeri afviger fra den bevarende lokalplan i en grad, så der her er tale om ændringer i lokalplanen.

Skal der gives tilladelse til at bygge et passende antal huse på grunden, forventer vi, at tegningsmaterialet ændres, så det harmonerer med anvisningerne i lokalplanen, og at der laves en ny nabohøring. I det udsendte materiale er der ikke overensstemmelse mellem tekst og tegninger, hvorfor det er umuligt at tage endelig stilling til byggeriets udseende.

Det fremgår af det tilsendte materiale, at man påtænker at give dispensation fra bygningsreglementets krav til grundstørrelser på minimum 700 kvm ved fritliggende énfamiliehuse. Denne dispensation begrundes i ansøgningen og i sagsfremstillingen med, at der lægges et lille fælles friareal ind som kompensation for de meget små grunde, hvorfor man finder det rimeligt at give dispensation.

Bygherren begrunder behovet for at opføre 6 huse på området med, at det økonomiske grundlag for projektet ellers bortfalder.

Lynge Lokalråd finder det helt uhørt, at hensynet til en privat bygherres økonomi skulle kunne udløse en dispensation fra Lokalplanen og Bygningsreglementet, og dermed understøtte overbebyggelse af et areal, der ligger meget tæt på nabogrundene. En tæt og overbebygget grund på denne placering vil markant ændre landsbystrukturen og oplevelsen af, at man befinder sig tæt på det åbne land, som er et af særkenderne ved Lynge.

At etablere et lege- og opholdsrum for en ny klynge huse med beliggenhed lige midt i landsbyen, vil kunne få en meget negativ effekt på det fællesskab, der er omdrejningspunktet omkring Lynge Fælled, der til orientering ligger lige på den anden side af vejen.

At skabe et lukket, privat rum med en legeplads for en ny gruppe Lyngeborgere vil kunne skævvride Lynge Landsby, og er i direkte modstrid med de udviklingsplaner Lokalrådet har arbejdet med de sidste år, og som gør Lynge Fælled til et fælles aktivitetsrum.

Vi har bekymringer i forhold til de trafikale forhold omkring bebyggelsen.

Det fremgår af oversigtstegningen, at man påtænker udkørsel fra bebyggelsen via den private fællesvej, som løber fra Lynge Byvej 27 og mellem Lynge Byvej 17 og Lynge Byvej 25 (disse huse er på trods af nummereringen naboer). Denne vej er meget smal, og der er ikke plads til, at to køretøjer forsvarligt kan passere hinanden. Da der ikke er mulighed for at etablere vigeplads eller “lommer” i vejsiden, frygter vi, at der jævnligt/dagligt vil opstå farlige situationer, når biler fra yderligere 6 boliger og de nuværende 3 skal til og fra området, specielt i de tidsrum, hvor folk typisk kører til og fra arbejde.

Den private fællesvej har udkørsel til Lynge Byvej, som med sit snoede forløb er præget af dårlige oversigtsforhold, ikke mindst ved netop denne udkørsel. Vi frygter, at den øgede trafikbelastning/det øgede antal udkørsler vil give ringere forhold for landsbyens bløde trafikanter, hvoraf mange er skolebørn på vej til og fra skole.

I øvrigt undrer vi os over, at der blot er indtegnet 9 parkeringspladser ved bebyggelsen. Det er typisk for familier på landet, at man har 1 eller 2 biler pr. husstand. Ofte vil man også have trailer, cykler og andet, der skal kunne parkeres forsvarligt. Vi bekymrer os i denne sammenhæng om, hvor evt. gæster til bebyggelsen tænkes at skulle parkere.

Lynge Byvej er allerede belastet af parkerede biler i vejsiden, når beboerne har gæster.

Endelig vil vi opfordre til og bede om, at man i opfølgningen af denne sag og i fremtidige sager, herunder sager, der involverer lokalplanen, på et tidligt tidspunkt inddrager Lyngeborgere og Lynge Lokalråd. Vi ønsker, som et aktivt landsbyfællesskab, at være med til at præge udviklingen af vores lokalområde.