Af Peter Milton Mortensen

Sorø Kommune har den 26. maj 2021 indkaldt idéer og forslag til planlægning af boliger i Søgade 15 i Vedels have, hvor Stiftelsen Sorø Akademis påtænk byggeri.

Stiftelsen Sorø Akademi afholdt onsdag den 16. juni et orienteringsmøde i Videncenteret på Akademiet, hvor der blev orienteret om byggeplanerne og Lange Alle.

Blandt andre oplyste Stiftelsens direktør Jens Kristian Poulsen, at man her og nu ønsker at bygge på den 160 år gamle bevaringsværdi Villeredens gårdsplads.
En lang boligfløj i vejskel ud mod Søgade og en kortere boligfløj mod Lange Alle. (inden for trækronernes og røddernes omfang, se illustration i projektforslag.)

Og senere ønsker at bygge i den 120 år gamle fredede Søgade 11s have mm.
En lang boligfløj i vejskel ud mod Søgade og en endnu længere boligfløj eller boligfløje mod Lange Alle, der når helt over til vejen ved den gule sportshal.

Lange Allé vil blive fældet på grund af byggeriet, den står i vejen for arbejdet.
Stiftelsen påtænker at plante nye træer i stedet.

Jeg har følgende bemærkninger, idéer og forslag til planlægningen.

Sorø har en enestående beliggenhed ved at være omgivet af natur, søer og skove.
Byen er bygget på et grundlag af en spændende, interessant og vigtig historie, der strækker sig langt tilbage.

I dag efterlader historien sig spor i form af byens mange fine gamle bygninger og miljøer, der er med til at fastholde Sorøs særpræg og identitet.
Det er vigtigt at Sorø værner om byens historie, dens unikke kulturmiljøer og de velbevarede bevaringsværdige ældre bygninger.

Søgade med dens adgang til Akademigrunden er Sorøs ældste, mest markante og karakteristisk gade. Gaden er byens ældste og vigtigste kulturmiljøområde med dens fredede, bevaringsværdige og veltilpassede bygninger, gule facader og røde tegltage og den meget markante overgange til Akademigrunden med den flotte Lange Allé, Villereden og Vænget.

Gaden består på hver side af en række af forskellige karakteristiske bygninger, med facaden og adgangs døre i gadeflugt, der synsmæssigt fremstår meget markant som to harmoniske facaderækker helt ned til, hvor henholdsvis husnummer 10 slutter på vejens højre side og husnummer 11 slutter på vejens venstre.


Efter husnummer 10 og husnummer 11 udvider gaden sig som et synsmæssigt smukt grønt åndehul ned mod Sorø Sø og vendepladsen for enden af Søgade.

Syns og oplevelsesmæssigt slutter den bymæssige bebyggelse med Søgade 11 som sidste ejendom, hvor havearealet sammen med indkørslen til Lange Alle og Villeredens gårdareal åbner sig, og danner der en meget fin overgang fra byen til Akademihavens parkarealer.

Overgang fra by til park gennem Lange Alléen rammes ind af det 120 år gamle fredede byhus Søgade 11, den historiske 160 år gamle karakteristiske Villereden og den smukke og storslåede 120 år gammel fredet ejendom Vænget med de høje hvidkalkede facader, tårnet og det sortglaserede tegltag.
Overgangen fremstår som et flot, enestående og spændende hele, og stedet har eksisteret i generationer og gemmer på meget interessant historiefortælling.

Søgade området og de tilstødende arealer på Akademigrunden er derfor sikret og udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer.

På grundlag af Planloven skriver Sorø Kommune i Kommuneplanen 2019 – 2030 der blev vedtaget den 20. november 2019 om kulturmiljøer, at der ikke må bygges på arealer der er udpeget til kulturmiljøer hvis det forringer oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøer, og at der skal vises særlige hensyn over for de bestående bevaringsværdige værdier og sammenhænge.

Ifølge fundatsen for Stiftelsen Sorø Akademi er det pålagt fonden at vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder bygninger til eller forbeholdt særlige formål, at sikre helheden af Akademihaven, og de omgivne naturområder mv., og at værne om stedets særpræg, og om de historiske og kulturelle minder.

De to påtænkte byggerier på den bevaringsværdige Villeredens gårdsplads og i den fredede ejendom Søgade 11s have mm., vil såvel hver for sig som samlet afskærme og fjerne områdets særpræg fuldstændigt, og forringe oplevelsen og forståelsen af områdets historiske og kulturelle minder.

Derfor skal det på det kraftigste anbefales, at der ikke arbejdes videre med planer om bebyggelse i dette enestående og i kulturmiljø sammenhæng sårbare område. Et byggeri på stedet vil helt og aldeles fjerne den kulturhistoriske oplevelse og forståelsen af stedet.

Del på sociale medier