Et flertal i Sorø Byråd bestående af Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre (COVB), har nu underskrevet en budgetaftale om næste års budget. Budgetaftalen sikrer aktiviteterne på velfærdsområderne i det kommende år og udstikker kursen for kommunens udvikling på længere sigt.

Flertallet i Sorøs Byråd styrker sammen med regeringen den offentlige velfærd i Sorø Kommune. Der er flere ældre borgere, og der er flere unge borgere med behov – også i Sorø Kommune. Vi bruger flere ressourcer på borgerne, og vi har fået finansiering fra staten, så vi samtidig kan bevare en robust økonomi med overskud på den årlige drift, og dermed kan afdrage på gæld og foretage nye investeringer. Samtidig styrkes Sorø Kommunes likviditet, så uforudsete hændelser og behov kan håndteres.

Parterne bag budgetaftalen understreger nødvendigheden af at udvikle og sikre den kommunale velfærd i de kommende år. Kommunernes udgifter stiger i takt med, at der kommer flere ældre borgere med behov for kommunal hjælp og flere børn og unge med særlige behov. Det er derfor nødvendigt at omstille den kommunale service, så ressourcerne rækker længere. I budgetaftalen peges bl.a. på øget brug af teknologi som en del af løsningen.

Regeringen har tilkendegivet, at der er flere ressourcer på vej til velfærd i kommunerne. Men omfanget og prioriteringen af velfærdsområderne er endnu ikke meldt ud. Det betyder, at en del af finansieringen af indsatsen i forhold til børn, sundhed og klima endnu er ukendt og afventer finanslovens endelige vedtagelse til december. Parterne lægger op til, at Sorø Kommune tilslutter sig regeringens ambitiøse klimamålsætning om en 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

Børnemiljøer i Dianalund
Med budgetaftalen tages vigtige skridt til at skabe mere sammenhængende børnemiljøer i Dianalund. Det vil ske ved at etablere et dagtilbud på Holbergskolen og lukke af for Holbergvej, hvorved der skabes et stort område, som kan bruges til idræt mv. Det er også besluttet at sætte gang i en renovering af Holbergskolen, som vil strække sig over nogle år. Når byggeriet af omfartsvejen er sat i gang i 2021, påbegyndes byggemodningen af området Pilegårdstrekanten.

Helhedsorienteret straks-tilbud
I de senere år er Sorø Kommune nået langt med at styrke den helhedsorienterede sagsbehandling i forhold til udsatte borgere. Med budgetaftalen skal palletten udvides ved at udvikle et forebyggende straks-tilbud, som kan sættes i værk, allerede den første gang en borger møder kommunen.

Verdensmål og partnerskaber
I budgetaftalen afsættes midler til at fortsætte Sorø Kommunes arbejde med FN’s verdensmål og Byrådets Vision 2022. Det slås fast, at Sorø Kommune skal arbejde endnu mere med partnerskaber med kommunens virksomheder, foreninger, råd og andre frivillige. Der skal også arbejdes med eksterne parter så som partnerskabet med Absalon om at styrke borgernes sundhed og samarbejdet med Nordeafonden om børnekulturprojektet Kulturkaptajner.

Jeg er glad for igen i år at kunne præsentere et budget i balance. Ligesom mange andre kommuner oplever vi i Sorø Kommune en stigende opgavemængde år for år, men med den nye økonomiaftale og finansieringstilskuddet undgår vi at skulle spare på aktiviteterne på de store velfærdsområder i 2020. Der er ingen tvivl om, at fremtiden fordrer velfærdsprioriteringer indenfor de kommunale kerneopgaver, men vi har mulighed
for at sætte det lange lys på og arbejde på at tilvejebringe nogle mere omfattende løsninger på lidt længere sigt,
” siger borgmester Gert Jørgensen (C).

Jeg er glad for, at vi har indgået en aftale uden besparelser på velfærden. Det glæder mig også, at vi med aftalen prioriterer en videreudvikling af det nære sundhedsvæsen, og at vi i den forbindelse også vil undersøge muligheden for at etablere en sundhedscenterfilial i Dianalund, og at vi med denne budgetaftale tager fat på at udvikle nogle spændende og sammenhængende miljøer for børn og familier i Dianalund,” siger Lars
Schmidt (O).

Det er spændende, at vi med denne budgetaftale lægger op til at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv om udvikling af bæredygtige forretningsmodeller, og at vi lægger op til, at bosætningsindsatsen i kommunen skal have en større geografisk spredning i de kommende år. Vi vil desuden glæde os til at følge indsatsen i Unge Team Sorø, hvor fokus er på at hjælpe alle vores unge borgere godt i gang med en ungdomsuddannelse eller et job. Positivt er det også, at der nu afsættes midler til at renovere fortovene i vores kommune” siger Rolf Clausen (V).

Mange af fremtidens gode løsninger skal findes i partnerskaber. Det ser vi både på velfærdsområderne, på kultur- og fritidsområdet, og når det gælder anlæg. Derfor lægger vi med denne aftale op til, at partnerskaber skal spille en endnu mere fremtrædende rolle i kommunens arbejde, og herunder også muligheden for at søge fondsmidler til at gennemføre projekter. Det er lykkedes godt på kulturområdet i de senere år, og det skal vi dyrke endnu mere. Sorø Folkemøde er en realitet – også i 2020. Positivt er det også, at købstadsmiljøet i Sorø får et forskønnende løft med nye træer, blomster, belysning og bænke,” siger Bo Christensen (C).

Med budgetaftalen tilslutter Sorø Kommune sig regeringens ambitiøse klimamålsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent. Det vil styrke arbejdet med energieffektiviseringer, som er et område, vi har skabt rigtig gode resultater med gennem de senere år. Med de ekstra ressourcer til at udmønte Vision22 og verdensmål er der et stærkt signal om, at skoler og dagtilbud sammen med kommunens børn og unge kan sætte flere idéer i søen. Derudover sker der et markant løft af skoleområdet, som har været under hårdt pres siden reformen, og særligt almenområdet har måttet holde for. Den udvikling stopper nu,” siger Pia Hvid (B).

Fakta om udvalgte dele af budgetaftalen for 2020:
– Skatten fastholdes
– I alt igangsættes initiativer for 30 mio. kr. over de kommende fire år med budgetaftalen
– Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. til ombygning af Holbergskolen, så daginstitutionen Troldehaven kan etableres på skolen
– Der igangsættes en moderniseringsplan for resten af Holbergskolen med opstart i 2020, og herefter afsættes 2 mio. kr. om året til modernisering
– Der afsættes yderligere 390.000 kr. til realisering af helhedsplanen for Alsted-Fjenneslev
– Der igangsættes en modernisering af Pedersborghallen, og der afsættes 3 mio. kr. til formålet
– Muligheden for et sundhedshus i Dianalund skal undersøges, og der afsættes 300.000 kr. til arbejdet
– Arbejdet med FN’s verdensmål og Sorø Kommunes Vision 2022 prioriteres med i alt 2 mio. kr.
– Kommunens bosætningsstrategi videreføres, og aftalen afsætter i alt 1,2 mio. kr. til det videre arbejde

Fristen for indsendelse af ændringsforslag til budget 2020-2023 er den 25. oktober 2019.
Budgettet for 2020-2023 vedtages af byrådet den 5. november 2019.

Hent budgetaftalen her.