Sorø Kommune udlægger i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen en midlertidig inddæmning ved regnvandsudløbet til Tuel Sø tæt på Fulbyvej. Dette som led i løsningen på en række forureningshændelser ved udløbet.

Flere gange de seneste år, har Sorø Kommunes miljømedarbejdere rykket ud til regnvandsudløbet i den nordlige ende af Tuel Sø. Dette da naboen til tilløbet eller forbipasserende har bemærket oliefilm på vandoverfalden eller lugtet olie i området.

Sorø Forsyning A/S arbejder derfor på en permanent løsning på problemet ved at etablere et bassin, hvori regnvandet forsinkes og renses inden det ledes videre til Tuel Sø.

Indtil denne løsning står klar, har Sorø Kommune i samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen fundet en midlertidig løsning, som sikrer at en del af eventuelle nye forureningshændelser stoppes. Der lægges derfor nu tre flydespærrer i udløbet tæt på stien der går langs søen.

”Der er tale om det vi kalder en midlertidig afværgeforanstaltning. Ved at lægge de faste flydespærrer ud, sikrer vi, at vi får inddæmmet en god del af eventuelt kommende forurening indtil den permanente løsning er på plads. Samtidig øges vores mulighed for at forebygge mod at forurening når ud i søen, da vores overvågning af tilløbet øges, og vi kan handle så snart der er problemer”, siger leder af afdelingen for Plan, Byg og Miljø i Sorø kommune Peter Dorff Hansen.

Der sættes samtidig et skilt op ved stien over tilløbet, med information til forbipasserende.

De faste flydespærrer vil inddæmme og absorbere olien, hvis den kommer ud i tilløbet. Vestsjællands Brandvæsen vurderer, at der med flydespærrerne kan opsamles 30-40% af eventuelt kommende forureningshændelser. Løsningen kan således ikke stå alene eller være en erstatning for en permanent løsning, men vil være en væsentlig forbedring og skabe mulighed for en skærpet tilsynsindsats.

Men hvorfor ikke bare stoppe forureningen?
Gennem en grundig opsporingsindsats har miljøafdelingen konkluderet, at forureningen kommer fra mange kilder. Det har ikke været muligt for miljøafdelingen at finde frem til en enkelt forureningskilde, og der er derfor ikke anden løsning end et etablere forsinkelsesbassin.

Regnvandsledningen som går til Tuel Sø samler overfladevand og regnvand fra store dele af industriområdet nord for motorvejen og fra et boligområde syd for motorvejen. I sådan et område kan der være mange forureningskilder, så som bilvask, ulykker og utilsigtet spild, som kan belaste regnvandsledningen og i sidste ende løbe til søen. Sorø Kommune opfordrer derfor alle – borgere som virksomheder – til at passe godt på vores regnvandsledninger. Regnvandsristene, som ligger i vejkanten, er kun er til regnvand og må ikke benyttes til nogen form for spildevand og urent vand, da regnvandet ledes til vores søer og vandløb.

Foto: Sorø Kommune