PRESSEMEDDELELSE

Ældrepolitik for Sorø Kommune i høring
Alle kommunens borgere opfordres til at give deres mening til kende i høringsperioden 7. september – 12. oktober 2011.

Ældrepolitikken beskriver de udfordringer vi står overfor på ældreområdet og sætter konkrete mål og handlinger for, hvordan vi vil løse opgaverne i de kommende år.

Politikkens hovedbudskab er, at kommunens indsats skal udvikles og tilrettelægges således, at den bedst muligt støtter op om den enkelte borger, og dennes mulighed for at klare sig bedst muligt, og dermed i videst mulig udstrækning kan leve et uafhængigt og selvstændigt liv.

Forslaget til Ældrepolitikken kan hentes på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk/aeldrepolitik eller ved at kontakte udviklingskonsulent Kasia Vad på e-mail: kava@soroe.dk eller på telefon 57 87 62 07.

Høringssvar sendes ligeledes til udviklingskonsulent Kasia Vad på kava@soroe.dk eller med brevpost til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, Att.: Kasia Vad.

Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med Ældrepolitikken, som forelægges for Social og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2011 og forelægges til endelig godkendelse i Byrådet den 16. november 2011.

Bred inddragelse ved udarbejdelsen af Ældrepolitikken
Ældrepolitikken er blevet til i samarbejde med borgere, personale samt organisationer og frivillige foreninger på ældreområdet.

Samarbejdet er foregået via et borgermøde den 9. juni 2011 samt et opfølgningsmøde den 22. august 2011, hvor Sorø Kommune inviterede til rundbordssamtaler mellem alle parter. Omkring 60 personer mødte op til hvert møde, og medvirkede til en meget engageret debat omkring spørgsmål som:

”Hvordan kan ældre borgere og deres pårørende bedst inddrages i de beslutninger, der vedrører deres hverdag? Hvordan kan flere få og bevare en aktiv livsstil, når de bliver ældre? Hvordan bevares værdigheden, når man bliver afhængig af hjælp? Hvordan sikrer vi balancen mellem velfærdsteknologi og ”de varme hænder”?

Annette Raaschou van der Star, formand for Social og Sundhedsudvalget glæder sig over den nye politik og især den meget engagerede deltagelse fra alle sider, i politikkens udformning og indhold ved de to borgermøder:

”Det har været en fornøjelse at deltage i debatterne ved de to borgermøder. Stemningen har været positiv og engageret og alle har udvist stor vilje til, at vi i fællesskab får udarbejdet et solidt og troværdigt fundament for vores indsats på ældreområdet i de kommende år. Det er derfor også med tilfredshed, at jeg kan konstatere at det forslag til Ældrepolitik vi nu sender i høring, i høj grad afspejler indholdet fra debatterne ved de to møder”.

Med disse ord opfordres alle interesserede endnu en gang til at benytte muligheden for at gøre deres indflydelse gældende ved at indsende et høringssvar til kommunen senest den 12. oktober 2011.