Læserbrev fra Niels Hilker, formand for DN i Sorø.

Sorø Kommune har sendt et forslag til Kultur- og Fritidspolitik for perioden 2019-2022 i offentlig høring. Hertil har DN Sorø følgende kommentarer:

Forslaget til en ny Kultur- og Fritidspolitik bygger på kommunens vision 2022, der baserer sig på FN’s verdensmål. Det bærende verdensmål er mål 11: ‘Bæredygtige byer og lokalsamfund’. Den genfindes i Vision 2022 som tema 2: ‘Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie’.

Det aspekt, som DN Sorø er optaget af, er natur. Hvordan kan naturen bidrage til borgernes muligheder og udfoldelse og bevægelse i fritiden? For DN Sorø er naturoplevelser en del af et sundt liv og bidrager dels til at skabe et nært forhold til naturen, dels til at fremme forståelsen af, hvorfor det er nødvendigt at beskytte naturen som et fælles gode.

Dermed knytter det også an til FN’s verdensmål 3: ‘Ingen bæredygtighed uden sundhed’. Dette verdensmål inddrages mærkværdigvis ikke i forslaget til en ny Kultur- og Fritidspolitik. Fritidspolitik handler også om sundhed. Om at bruge fritiden på en måde, der udvikler det enkelte menneske. Her giver naturen mulighed for både høj aktivitet og ro og fordybelse.

Naturen er behandlet kort i forslaget. DN Sorø er enig i udsagnet om, at ‘naturen er en vigtig kilde til oplevelser, leg og læring – og der er en stigende interesse blandt voksne for at dyrke motion og være aktive i naturen. Korte afstande til attraktive natur- og udeområder samt udendørs motionsmuligheder er desuden vigtige elementer’. Der peges desuden på at’ øge synligheden af de mange muligheder, der er for at være aktiv og få oplevelser i naturen – både via foreningslivet og på egen hånd. Sorø Kommune vil have et strategisk fokus på tilgængelighed og muligheder for bevægelse og motion ind i projekter i naturområder og udviklingen af byrum’.

Så langt er DN Sorø med. Men DN Sorø savner nogle konkrete forslag til, hvordan dette skal ske.

DN Sorø er enige i, at nærmiljøer kan gøres attraktive ved adgang til grønne områder, natur og landskab med mulighed for bevægelse og udfoldelse. Sorø kommune er begunstiget af, at der findes megen natur, især skove og søer i vores nærhed. Det er væsentligt, at der skabes sammenhæng mellem stier i og til naturområderne. Især er det vigtigt for Naturpark Åmosen, men også til steder som Bimosen i Sorø Sønderskov og Vaseskov.

Færdigindvunde råstofområder som Bromme plantage og Løng-Pedersborg kan kreativt udvikles til spændende aktivitetssteder. Men også i Dybendal området findes mange råstofområder, hvor der ikke graves længere. Fx ved Munke Bjergby, hvor den tidligere grusgrav bruges af en skovbørnehave.

Adgangen til naturen skal sikres gennem aftaler med lodsejere, og i Sorø er der i høj grad tale om Stiftelsen Sorø Akademi. Stier skal tydeligt afmærkes. Det er ikke tilfældet mange steder. Ud over hjertestier kan man også arbejde med kløverstier, som er kortere ture, der udgår fra samme punkt.

Mindre, faste faciliteter i bynære områder bør etableres. Det være sig motionsbaner, mindre lejrpladser, borde og bænke o. lign., som også kan benyttes af foreninger, børneinstitutioner, skoler og institutioner. Generelt må handikappedes muligheder for at færdes i naturen øges.

Der bør også findes flere muligheder for mountainbikespor, især spor med forskellig sværhedsgrad andre steder end det, der allerede findes i Grydebjerg skov. Det er naturligvis en forudsætning, at mountainbikesporene undgår sårbare naturområder eller områder med forstyrrelsesfølsomme arter.

Der er også brug for cykelruter ud over de regionale ruter der allerede findes. Fx bør der i tilslutning til Istidsruten lægges ruter der kommer andre steder hen i Sorø’s landskab.