Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

På det seneste byrådsmøde var der et punkt om vedtagelsen af et ”Oplæg til udmøntning af tema 1 i Vision 2022”. Efter Enhedslistens opfattelse er oplægget dog præget af en grundlæggende forkert tilgang til at skabe et anderledes og mere inkluderende samfund.

Et væsentligt problem er, at temaet efter Enhedslistens opfattelse i al for høj grad er skrevet i et økonomisprog. Der skal ”investeres i…” og fokus er at få folk ud på arbejdsmarkedet.

Et eksempel er afsnittet:
”Borgernes sundhed har betydning for produktivitet og omkostninger til sygefravær, tabt arbejdsevne, behandling og pleje. Det kan være en udfordring at opgøre de konkrete økonomiske gevinster ved sundhedsfremme og forebyggelse. Nogle konkrete merudgifter kan dog relateres direkte til kommunens økonomi”.

I Enhedslisten synes vi, fokus skal være på andet end arbejde og økonomi.

Økonomi fylder også for meget i den sociale tilgang. I afsnittet om alkohol, remses de økonomiske konsekvenser af danskernes store forbrug af alkohol op. Afsnittet slutter ”Medtages andre overførselsindkomster end førtidspension, herunder udgifter til hjælp for foranstaltninger til børn og unge, udgør meromkostningerne, der er knyttet til alkoholforbrug godt 16 mill. kr.”

For Enhedslisten skal børn, der vokser op i et hjem med et for stort alkoholforbrug ses på mange andre måder end som en ”meromkostning”. At reducere børnene til et økonomisk spørgsmål er efter vores opfattelse offentligt omsorgssvigt. Og så er vi fra Enhedslistens side ligeglade med, om økonomien er presset.

Temaet arbejder efter Enhedslistens opfattelse ud fra en forkert grundpræmis. Der tages et problem-udgangspunkt. Fra Enhedslisten ville vi ønske, at der blev arbejdet ud fra det, vi vil opnå, ikke det vi vil undgå. Det er vel selve essensen af en vision!

Et eksempel er sætningen: ”Vi har ganske enkelt ikke råd til at fortsætte med at behandle os ud af udfordringerne.” Grundlæggende har vi vel heller ikke lyst. Behandling forudsætter jo, at skaden er sket, vi ønsker vel at skabe et samfund, der giver rammer og motiverer til at vælge en sund livsstil.

En væsentlig problematik er den strategiske tilgang til finansiering, som udgangspunkt skal råderummet til aktiviteter skabes indenfor fagudvalgenes egne rammer, for eksempel via omprioritering. I så fald kommer der til at ske meget lidt.

Det ved forfatterne godt, så der fokuseres på, at pengene til at gennemføre visionen skal findes via fondsmidler. Allerede nu er det Enhedslistens opfattelse, at der i Sorø Kommune har været et meget stort projektfokus, uden det har medført øget trivsel eller glæde blandt medarbejderne.

Det er jo som oftest sådan med fonde, at Kommunen selv skal medfinansiere, men til gengæld afgiver man en væsentlig del af retten til at bestemme over egne midler, da de skal passe ind i den projektkasse, der søges ud fra. Visionen risikerer simpelthen at blive underlagt, hvilke fondsmidler der er til rådighed.

Det, synes Enhedslisten, er for tyndt et grundlag at bygge en vision op omkring.

Foto: ABW