Udkastet til nyt regulativ for husholdningsaffald er nu i høring, meddeler Sorø Kommune.

Med affaldsbekendtgørelsen af 9. december 2020, er kommunerne blevet pålagt at hustandsindsamle 10 sorterede affaldsfraktioner (mad, rest, pap, papir, plast, metal, glas, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald).

Regulativ-udkastet vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger. Erhvervene skal fortsat sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald.

I forhold til det gældende regulativ er der ændret rækkefølge af beskrivelserne af de enkelte ordninger, og der er tilføjet ordninger for de fraktioner, der ikke hidtil er indsamlet ved husstandene, herunder bl.a. mad- og drikkekartonaffald.

Som noget nyt vil Sorø Kommune indføre en ordning for udvidet ekstraindsamling, hvorigennem der fremadrettet vil blive indsamlet bl.a. haveaffald.

§28 er også ny og her beskrives generelle regler, og dispensationsmuligheder.

Sorø Kommune forventer en fuld implementering i kommunen den 1. maj 2023, hvorfra det nye regulativ vil være gældende.

Enhver har ret til at se regulativet og dets eventuelle revisioner, samt kommentere regulativet indenfor høringsperioden på fire uger. Regulativet er i offentlig høring indtil den 1. maj 2022.

Høringssvar kan sendes til mail affald@soroe.dk eller med post til rådhuset, att.: Affald. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 1. maj 2022.

Læs mere om regulativet på soroe.dk

 

Foto: ABW