Sådan udtalte Transportminister Trine Bramsen (A) i forbindelse med at forundersøgelsen til Kattegatforbindelsen blev præsenteret. Og hun tilføjede at; ”Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet.

Undersøgelsen viser, at Kattegatprojektet vil medføre en enorm klimabelastning, som gør det endnu sværere at nå klimamål på 70% reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Af Vejdirektoratets beregninger fremgår det, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil belaste med 3 mio. tons CO2 i anlægsfasen. En CO2-udledning der ikke vil kunne indhentes af besparelser i forbindelsens levetid.

Bladet Ingeniøren udtrykker det således: ”Sådan gik Kattegatforbindelsen fra klimaforbedring over klimaneutral til klimaskadelig”. Og henviser til Vejdirektoratets vurdering i 2018, hvor forbindelsen ansås for en klimagevinst til nu at være en klimabelastning.

Den Konservative gruppe i Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune er modstandere af Kattegatprojektet.

Byggeriet vil for altid ødelægge smuk natur, sjældne naturområder og bevaringsværdige landskaber hen over Sjælland, i Åmosen, og området omkring Tissø med betydelige landskabs-, kultur- og naturinteresser. Også Natura 2000 områder, hvor dyre- og plantearter og landskabsformer ellers skal beskyttes, vil blive væsentligt påvirket.

Hverken nationalt eller internationalt eksisterer der en metode til værdifastlæggelse af, hvad omkostningen ved evigt ødelagt natur og dyreliv vil være. Den vinkel er underprioriteret trods det, at der to grundfortællinger i spil i forbindelse med Kattegatprojektet.

Den ene handler om behovet for mere natur. Øget biodiversitet, bæredygtighed, mere vild og sammenhængende natur samt en beskyttelse af vores naturområder. I kommunernes arbejde med Klimahandlings-planer prioriteres andre værdier end at komme hurtigere frem i landskabet.

Den anden fortælling handler om infrastruktur, dynamik, vækst og om at ændre Danmarks sammenhængskraft og flytte landsdele og familier tættere på hinanden end i dag. Altså en parallel øst/vest transportforbindelse, trods det at Danmark er et lille land med korte afstande.

Vi har et ansvar overfor kommende generationer og det er påkrævet, at man i de kommende år prioriterer klimaudfordringen, naturen og den grønne omstilling. Derfor mener vi, at man skal modsætte sig Kattegatprojektet med dets ødelæggende natur- og miljømæssige konsekvenser.

Venlig hilsen

Den Konservative kommunalbestyrelsesgruppe i Sorø Kommune

Jens Jacobsen, Mogens Schwensen, Lars Schmidt, Marianne Vinding, Peter Nygaard, Carsten Petersen, Sofie Ullerup Torpegaard, Gert Jørgensen og Bo Christensen (Gruppeformand)