Har du modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning? Eller ved du, at din ejendom står overfor et krav til spildevandsrensningen? Så er der nu åbnet for flere muligheder for dig som borger i Sorø Kommune:

Tre års udsættelse
Den 15. april vedtog Teknik- og Miljøudvalget at ALLE verserende påbud om spildevandsrensning i det åbne land får en udsættelse på tre år, så alle borgere har bedre mulighed for at spare sammen til de nye anlæg. Hvis du har modtaget et påbud, får du snart mere information i din e-boks.

Tilslutning til offentlig kloak
Hvis du bor i det åbne land og har fået påbud om tilslutning til den offentlige kloak, kan du som noget nyt søge om fristforlængelse for tilslutningen. For at få fristforlængelse skal du dog opfylde de krav, der gælder, hvis du vil gøre brug af den nye lånemulighed, der er åbnet for lån til kloaktilslutning og spildevandsrensning mv.

Lånemulighed
Desuden er der åbnet mulighed for, at man kan søge om et lån til udgifterne til spildevandsrensningen med afbetaling over 20 år. Tilbuddet gælder for ejendomme, hvor ejerene har en samlet husstandsindkomst under 300.000 kr. Beløbet forhøjes med 39.300 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år op til max. 4 børn.
Denne ordning gælder dog IKKE for ejendomme, der allerede er tilsluttet Sorø Forsyning og som skal have adskilt regnvand og spildevand.

Ansøgningsfrister
Hvis du allerede har modtaget et påbud, skal du ansøge kommunen om lån eller fristforlængelse inden den 31. december 2015, men gerne før. Det er vigtigt at overholde datoen, ellers bortfalder muligheden.

Når vi fremover sender påbud ud, vil ansøgningsfristen allerede stå i varslet. Ved nye påbud vil fristen fremgå af varslet.

Sådan søger du om lån
Når kommunen har truffet afgørelse om at ejendommen er omfattet af reglerne og forlænget fristen for påbuddet med minimum 3 år, skal du skriftligt ansøge Sorø Forsyning om låneordningen. Ansøgningen til Sorø Forsyning skal gives seneste 1 ½ år før det nye anlæg skal være etableret. Sorø Forsyning har herefter 4 måneder til at give et tilbud, og du skal acceptere tilbuddet senest 1 år før påbuddet udløber. Disse tidsfrister skal sikre at Sorø Forsyning har mulighed for at etablere spildevandsanlægget indenfor tidsfristen.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet hentes på www.soroe.dk. Ansøgningsskemaet sendes til Sorø Kommune med digital post, afleveres i Borgerservice eller sendes med almindeligt brev til Center for Teknik, Miljø & Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Kontakt
Har du spørgsmål til låneordningen kan du kontakte Sorø Kommune på tlf: 57876382 eller mail: spildevand@soroe.dk

Vil du vide mere
Læs mere om minimumsfrister og lån til spildevandsrensning på www.soroe.dk