Færre dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. Det er naturligvis målet for Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2021-2026, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. december 2021. Konkret er ambitionen at halvere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne frem mod 2030.

Trafiksikkerhedsplanen bygger på en systematisk helhedsvurdering af trafiksikkerheden i Sorø Kommune, baseret på opdaterede ulykkesdata fra politiet samt input fra en borgerundersøgelse.

Udvalgsformand for det nye Natur, Teknik og Planudvalg, Bo Christensen, siger:

”Trafiksikkerhedsplanen giver os et vigtigt overblik til at prioritere og forbedre trafiksikkerheden i Sorø Kommune. De første fem konkrete forbedringer er allerede på vej. Trafiksikkerhed er et emne, vi alle er optaget af, og det er vigtigt, at vi som kommune har et sagligt og fagligt overblik over de prioriteringer, som skal foretages, når der skal planlægges trafikafvikling på en så sikker måde som muligt. Her er trafiksikkerhedsplanen, som blandt andet bygger på politiets ulykkesdata og på hastighedsmålinger, et vigtigt redskab.”

Planen munder ud i en oversigt over i alt 28 foreslåede fysiske trafiksikkerhedsforbedringsforslag, som er prioriteret efter princippet “mest mulig trafiksikkerhed for pengene.”

De fem højst prioriterede er allerede finansieret og gennemføres i første halvår af 2022. Projekterne omfatter bedre svingforhold i krydset Slagelsevej/Parnasvej, bedre skiltning af Sorø Søsti som alternativ til Parnasvej for bløde trafikanter, hastighedsnedsættelse på strækningen mellem Kirkevej og Nordmarksvej på Slagelsevej, blåt cykelfelt på Elmebjergvej/Nordmarksvej/Fulbyvej og bedre afmærkning før og ved kurver på Dianalundvej.

Fakta
• I perioden 2017-2019 har politiet i gennemsnit registreret 3 dræbte og 12 alvorligt tilskadekomne i trafikken pr. år i Sorø Kommune. Ambitionen med den nye trafiksikkerhedsplan er som minimum at halvere dette tal frem mod 2030.

• Trafiksikkerhedsplanen udpeger 28 lokaliteter for fysiske trafiksikkerhedsforbedringsforslag. Lokaliteterne er udpeget på baggrund af de eksisterende vejforhold, uheldsrapporter, borgerhenvendelse samt hastighedsmålinger de seneste år.

• Ved planens vedtagelse vil de første fem projekter i trafiksikkerhedsplanen opstartes for de midler som er afsat i budget 2022 i Trafiksikkerhedspuljen. De øvrige tiltag vil blive forelagt politisk.

• Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet på baggrund af politiets uheldsanalyse, en borgerundersøgelse samt hastighedsmålinger. Der er indkommet to høringssvar fra borgergrupper, som ønsker sænket hastighed på henholdsvis Fægangen og St. Ladegårdsvej.
• Trafiksikkerhedsplan 2021-2022 kan ses på kommunens hjemmeside
(https://soroe.dk/media/2699182/Soroe-Trafiksikkerhedsplan-2021-2026.pdf)

Foto: ABW