Af Linda Nielsen, SF

Linda Nielsen

Kommunens borgerrådgiver skriver i sin årsrapport for 2016 direkte, at “Borgernes rettigheder tilsidesættes i for stort omfang…”. Rapporten er skræmmende læsning med en række veldokumenterede eksempler på systematisk svigt i vejledning og i bevilling af den økonomiske støtte, borgerne har ret til. Der er reelt tale om, at forvaltningen ikke følger lovgivningen, ikke vejleder borgerne korrekt, og ikke har tid til at følge op på borgernes sager.

Desværre er der flere områder, end dem der er nævnt i årsrapporten, hvor der systematisk er vejledt forkert og borgerne har fået forkerte afgørelser.

Borgerrådgiverens årsrapport for 2015 pegede på de samme problemstillinger, og det blev dengang lovet, at man ville rette op på situationen gennem uddannelse. Det har desværre ikke ændret på situationen. Tvært imod!

Der er ingen tvivl om, hvor ansvaret ligger. Det er borgmesteren der har ansvaret, han er den øverste leder af administrationen.

Det er borgmesteren der lægger linjen for hvordan kommunen skal styres og hvilken kultur der skal præge den daglige administration.

Borgerrådgiverens årsrapport tyder på, at den rene rå økonomistyring skinner igennem i servicering af borgere, der er i sårbare livssituationer.

En kommune skal ikke styres som om det var en bank, hvor økonomisk gevinst kommer forud for alt andet. Det er en stor misforståelse. En kommune har en vigtig opgave i at servicere borgerne, og ikke mindst at sikre borgernes retssikkerhed.

Når borgernes rettigheder tilsidesættes, så er det efter min mening ikke grund til at være spor stolt over, at regnskabet for 2016, viser et ekstra stort overskud, der kan lægges i kommunekassen!