Kommunalvalget er lige om hjørnet, og på Dit Sorø vil vi gerne sætte fokus på valget ved at lade kandidater fra de forskellige partier svare på en række spørgsmål.

Denne gang svarer Gert Jørgensen, De Konservatives borgmesterkandidat.

Hvad er jeres mærkesager?

Vi ønsker en kernesund økonomi og kommune. Den skal danne baggrund for en løbende udvikling af hele kommunen fra nord til syd. Vi ønsker en samlet Sorø Kommune, der kan tiltrække børnefamilier og arbejdsplader, så vi får vendt den negative spiral, som kommunen er inde i. De Konservative har afsat ekstra midler til byudvikling af Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund i budget 2014-17.

Vi skal væk fra sidstepladsen på Sjælland, når det gælder udgiften pr. borger til kultur- og fritidsaktiviteter. Det skylder vi de mange frivillige, der bruger mange ressourcer på vores unge og ældre. Vi skal i højere grad imødekomme de manglende træningsfaciliteter, og vi skal øge tilskuddene til de enkelte klubber. På kulturområdet skal vi understøtte flere events, så vi kan fastholde interessen for kommunens bymidter. De Konservative har afsat midler i budget 2014-17 til en udbygning af Dianalund hallen, omklædningsfaciliteter ved Frederiksberg hallen, udbygning af søsportsfaciliteterne samt en forhøjelse af tilskuddet til foreningerne og events i bymidterne. Endvidere er det afsat penge til, at vi kan få styrket opsynet og tilstedeværelsen i alle kommunens haller.

Vi ønsker at forbedre forholdene for de unge. Vi har foreslået at lempe lokalplanerne således at der kan komme flere caféer og steder som kan fastholde de unge i vores kommune. Endvidere har vi afsat penge til flere åbningsdage i kommunens klubtilbud.

Vi skal forbedre rammevilkårene for erhvervsvirksomhederne. Sagsbehandlingstiderne skal ned, og dækningsafgiften skal væk. Vi skal lytte mere til ønskerne fra erhvervslivet og fjerne bureaukratiet. Både for erhvervslivet og detailhandlen.

Ældrepolitikken skal være troværdig. Overskridelser af budgettet på andre serviceområder må ikke ændre de visiterede ydelser, som vi har brugt ressourcer på at tildele de ældre.

Ældreaktiviteterne skal fortsat prioriteres højt og tilgængeligheden skal opprioriteres.

Vi ønsker ikke at spare på folkeskoleområdet. Vi ønsker ikke en heldagsskole, og eventuel lektielæsning på skolerne skal aftales mellem skole og forældre efter behov. Vi ønsker at udbygge samarbejdet mellem vores idrætsforeninger og skolerne. Skolerne skal være et lærested og ikke er værested. Vi vil arbejde for, at fleksibiliteten på daginstitutionsområdet ikke forringes yderligere i form af flere lukkedage og nedsatte åbningstider. De enkelte daginstitutioners ledelse og bestyrelse skal have mere selvbestemmelse. Vi bakker op om både kommunale og private tilbud på pasnings- og skoleområdet.

Kulturen i Jobcentret skal ændres. Dette efter budgetoverskridelser på kr.45 mio. indenfor de seneste 3 år. Til sammenligning har Ringsted Kommune haft et pænt overskud i samme periode. Den virksomhedsrettede indsats skal forbedres. Jobcentret skal samarbejde med flere end de nuværende 25 % af private virksomheder i kommunen, og gerne også med mange i vores nabokommuner. Endvidere skal vi anvende sanktionsmulighederne samt nyttejobs meget mere, som det også sker i vores nabokommuner.

Hvad er det bedste ved Sorø og det dårligste ved Sorø?

Sorø er en naturskøn kommune fra syd til nord. Vi har en fantastisk kulturarv og historie, som vi skal værne om. Vi ligger centralt tæt på motorvej og har halvtimesdrift til både København og Odense. De fleste af vores skoler og daginstitutioner er forholdsvis nye og er alle opdateret på IT – området.

Søerne, skovene og moserne giver os nogle unikke muligheder for at udøve forskellige sportsgrene og fordybe sig indenfor nogle interesseområder, som ingen andre kommuner har.

Men Sorø Kommune opfattes ikke af borgerne som en sammenhængende kommune. Flertallet har i flere år centraliseret for mange opgaver i Sorø. Det er først nu op til valget, at der begynder at ske noget. Transportmulighederne har internt i kommunen været nedprioriteret i alt for mange år.

Vi har ikke været gode nok til at tiltrække børnefamilier. Rammevilkårene for erhvervslivet er for dårlige, så vi har ikke skabt private arbejdspladser i særligt stort omfang. Samtidig har vi specielt i Sorø bymidte den udfordring, at de fleste af vores butikker er små købstadsforretninger, der i mange tilfælde ikke lever op til de krav der i dag stilles til detailhandlen.

En af de mest ophedede debatter har drejet sig om asylcentret i Dianalund. Hvad er jeres holdning til centret?

De gamle kommuner i den nu sammenlagte Sorø Kommune har tidligere haft asylcentre. Det har der været gode erfaringer med. Asylcentret i Dianalund er en privat aftale mellem Filadelfia og Røde Kors, som Sorø Kommune ikke har haft indflydelse på. Filadelfia har gennem de seneste par år haft nogle udfordringer i forhold til deres samarbejde med Regionerne, som har hjemtaget flere patientgrupper. Så vi håber på, at denne aftale kan fastholde og underbygge beskæftigelsen og detailhandlen i lokalområdet. Sorø Kommune har udlejet det gamle bibliotek i Dianalund i denne forbindelse for en 1-årig periode til undervisningsformål.

Skulle der i forbindelse med asylcentrets virke opstå udfordringer i forhold til kommunens borgere, så vil De Konservative opfordre til at der tages en dialog med Filadelfia, som det er sket i Odsherred Kommune.

Hvad kan man gøre for at løse problemet omkring butiksdøden?

Detailhandlens udfordringer er mange. De går lige fra butiksstørrelse til internethandel. Flere konceptbutikker stiller i dag deres egne krav, som vi i Sorø Kommune har svært ved at opfylde. Et supermarked skal gerne have minimum 1000 m2, hvis de skal kunne tilbyde det antal varenumre, som skal gøre det rentabelt at etablere en forretning. Vi opfordrer til, at vi handler lokalt ,og i den sammenhæng etablerer lokale markeder med et spændende vareudbud.

Vi har foreslået at ændre lokalplanerne for Sorø bymidte, således at vi kan få så meget liv og aktivitet som muligt. Vi ønsker eksempelvis ikke at begrænse antallet af caféer i Storgade.

Hvis butiksdøden fortsætter, bør vi måske overveje at tillade boligindretning i gadeplan. Den gratis senior – indkøbsordning bør synliggøres mere, og der kan måske etableres flere afgange med busser til og fra supermarkederne i samarbejde med disse.

I Dianalund skal vi også have fokus på at handle lokalt. Her er der dog fortsat muligheder for at imødekomme kravene om butiksstørrelse, da det er muligt at slå butikker sammen.

Også her gælder opfordringen om at handle lokalt. Vi vil til gengæld arbejde for, at rammevilkårene for etablering af så spændende butikker som muligt er tilstede.

Mange borgere går op i beskatning. Skal man fastholde det nuværende niveau, eller skal man sænke skatten? I givet fald hvordan?

Det er pt. desværre ikke muligt at nedsætte den kommunale indkomstskat i Sorø Kommune. Dette selvom vi ligger i top ti i Danmark på skatteprocenten og samtidig ligger i den dårlige halvdel i udførslen af serviceopgaverne overfor borgerne. Manglende fokus på at skabe et økonomisk råderum til at udvikle Sorø Kommune og løbende budgetoverskridelser har betydet, at alle kommunale indtægter er blevet brugt.

Men det er selvfølgelig et prioriteringsspørgsmål, hvorfor vi i budget 2014-17 også forslog at fjerne dækningsafgiften for erhvervslivet for at tiltrække flere arbejdspladser og skatteindtægter.

Hvordan løser man/lever man med problemet med affolkning i landdistrikterne, lukning af skoler, butikker osv?

Vi skal løbende have fokus på kommunens landdistrikter. De Konservative stemte for at lukke nogle af de mindre skoler, da vi prioriterer fagligheden frem for antallet skoler. Udviklingen i børnetallene viser da også, at hvis vi havde fastholdt de lukkede skoler, så ville vi nu have flere skoler med omkring 50 elever. Det er i vores øjne hverken socialt eller fagligt forsvarligt. Endvidere ville opretholdelsen af så små enheder betyde, at vi ville bruge alt for mange penge på bygningsvedligeholdelse og administration. Penge som ville være gået fra undervisningstimer for kommunens øvrige knap 3000 børn.

Flere elever og forældre har efterfølgende da også udtrykt deres tilfreds med beslutningen.

På daginstitutionsområdet ser vi lidt anderledes på det. Vi ønsker at have en så stor fleksibilitet på pasningsområdet som muligt. Vi går ind for både dagplejere, private børnepassere og vuggestuetilbud. Vi har derfor tilført ekstra penge til at fastholde tilbuddene i Munke Bjergby og i Slaglille Bjernede. Men vi håber også på en vending i børnetallet, da også vuggestueenheder kan blive for små.

Vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at gøre livet på landet så attraktivt som muligt. Vi søger nedrivningspuljer og udviklingsmidler.

Har du et link, hvor man kan læse mere om jeres politik, kontaktoplysninger osv?

Læs mere på http://konservativesoroe.dk/ – du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har kommentarer/spørgsmål.

Gert Jørgensen er De Konservatives borgmesterkandidat
Gert Jørgensen er De Konservatives borgmesterkandidat