Stil krav om bæredygtige løsninger

Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Hver gang Sorø Kommune lokalplanlægger for et nyt boligområde er det ønskeligt og nødvendigt kommunen fremtidssikrer området. Med en ny lokalplan er der altid en enestående mulighed for nytænkning med hensyn til uprøvede idéer, krav til miljø- og klimavenligt byggeri og spændende indretning af området i øvrigt.

Området skal nemlig gerne medvirke til at Sorø Kommune bidrager til styrkelse af miljøet, bidrager til forbedring af biodiversitet, begrænser CO2 udledningen, begrænser uønsket nedsivning til grundvandet, mv. Denne vision er baggrunden for, at DN Sorø – på samme måde som vi gjorde ved lokaplanen for Klokkergården – har fremsendt et høringssvar til udkastet til lokalplan for Banevej 30 i Sorø.

Vi foreslår følgende tilføjelse til lokalplanens formål:
At området udbygges ud fra miljømæssigt bæredygtige principper, både ved planlægning, opførelse og drift af bebyggelser og friarealerne, så der skal vælges bæredygtige løsninger.
Hvis kravet om bæredygtige principper er en del af lokalplanens formål, vil en bygherre have vanskeligt ved at få dispensation til at vælge andre løsninger.

DN Sorø foreslår endvidere, at det præciseres de større træer i området skal bevares og ikke blot søges bevaret, som den nuværende formulering tilsiger.