Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Regionsrådet har sendt en råstofplan i offentlig høring. Af den fremgår det, at områderne vest for Sorø Sø fortsat er udpeget som interesseområde for råstofgravning. Imidlertid er dette område – med Horsebøg Skov som kerneområde – hjemsted for den meget sjældne hasselmus.

Foto: Stig Pedersen, medlem af DN Sorø
Foto: Stig Pedersen, medlem af DN Sorø

Hvis Horsebøg Skov og de omkringliggende skove udsættes for råstofgravning vil hasselmusen miste sit levested og yngleområde. Dette vil være i strid med EU’s habitatdirektiv, hvor hasselmusen nyder en såkaldt bilag 4 beskyttelse, hvilket DN Sorø tidligere har gjort Regionen opmærksom på.

Regionsrådet har desværre ikke lyttet. Region Sjælland er meget fokuseret på at tilfredsstille råstofbehovet, og foretager ikke en afvejning af hensynet til natur, landskabs og kulturinteresser, ligesom Regionen ikke redegør for, og vurderer de afledte konsekvenser ved, at et areal udpeges til råstofgravning.

Hasselmusen er ikke en rigtig mus, men en gnaver, der kan ligne et lille egern. Den findes kun ganske få steder i Danmark, på Sydfyn og i skovene vest for Sorø. Hasselmusen blev i 2007 udpeget som ansvarsart for Sorø Kommune.

Jeg håber mange i Sorø vil være med til at beskytte naturinteresserne, og benytte muligheden for at kommentere Region Sjællands råstofplan.

Det skal ske inden den 4. juli 2016.