Af Ella Hilker, Leder af Haverefugiet i Sorø

I 2019 klagede Haverefugiet over tilladelsen til grusgravning på Smedevej 54, idet den øgede trafik af store tunge lastbiler med grus lige forbi Haverefugiet vil påvirke Haverefugiets gæster og os, der bor omkring, helbredsmæssigt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har nu endelig afgjort sagen og vi har ikke fået medhold. Haverefugiet har klaget over, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering. Vi henviste til, at der ikke er redegjort for den markant øgede lastbilstrafiks direkte og indirekte virkning på menneskers sundhed, materielle goder og samspillet mellem disse faktorer.

Klagenævnet har afvist klagen, fordi der ikke er fremkommet oplysninger om forhold, der kan føre til at der skal gives medhold. – Nej, det er der måske ikke, for det er jo præcis det vi beder om, nemlig, at Region Sjælland tilvejebringer oplysninger om alle de afledte konsekvenser for lokalområder inden de med rund hånd uddeler gravetilladelser.

Er der ingen regionspolitikere, der vil se sammenhængen mellem den øget trafiks konstante støj, og dårligere velvære og helbred for beboerne i graveområder?

Der er masser af evidens for, at stress fra trafikstøj øger risiko for udvikling af demens og hjertekarsygdomme, ligesom den øgede trafikmængde og usikkerheden som blød trafikant gør, at forældre vælger at køre deres børn i skole og selv vælge bilen. Hvilket giver mindre motion til alle.

Regionspolitikerne vælger, at den primære og sekundære forebyggelse ignoreres, mens sygehusene desværre ikke kan følge med, med behandling og pleje.

Skørt og uansvarligt.

Foto: ABW