Lynge Lokalråd har sendt nedenstående til Byrådets medlemmer og Fagcenter Tenik, Miljø og Drift v/fagcenterchef Morten Olesen, som et svar på forvaltningens kommentering af høringssvarene i sagen vedr. Savværksgrunden.

Vedr. sagsnummer 340-2017-4680, nye boliger ved Lynge Byvej
Lynge Lokalråd har læst sagsfremstillingen vedr. ovennævnte sag, dagsordenspunkt 684 til Teknik – og Miljøudvalgets møde tirsdag den 5. september 2017.

Bestyrelsen har bemærkninger til dele af forvaltningens tematiserede gennemgang af høringssvarene i sagen, som er dagsordenspunktets bilag 3, hvor vi blot vil kommentere på de punkter, som er relevante i forhold til Lokalrådets rolle i sagen.

Generelt går vores bemærkninger på emnerne lokalplan, trafikale problemstillinger samt manglende inddragelse af borgerne i forhold til dialog om udvikling af lokalområdet/landsbyen.

Behov for ny Lokalplan:
Lynge Lokalråd har på intet tidspunkt været i tvivl om, at den nuværende bevarende Lokalplan 74 udelukkende kan læses på én måde: nemlig at mulighed for ny boligbebyggelse blot kunne ske på Topshøjvænge. Denne bebyggelse er opført efter vedtagelse af Lokalplan 74, hvor der er tale om familieboliger med et grundareal på ca. 1500 kvadratmeter.

Vi har samtidig i forbindelse med aktindsigt i sagen med interesse læst den vejledning, som sagsbehandler i kommunens planafdeling indledningsvis har givet ejendomsmægler ved mail af 13. februar 2017. Ejendomsmægler forespørger på vegne af mulig køber, om det vil være muligt at udstykke til og opføre 3 familieboliger, alternativt 6 boliger udført som 3 dobbelthuse. Sagsbehandler oplyser følgende som svar på denne del af forespørgslen, citat:

“En ny lokalplan vil også være nødvendig, fordi der vil blive tale om et større antal nye boliger, end den nuværende lokalplan åbner mulighed for det pågældende sted. Du har ret i, at nye boliger i landzone også kræver landzonetilladelse, men denne tilladelse kan indarbejdes som en såkaldt ”bonusvirkning” i en ny lok alplan for arealet, så der ik k e også sk al meddeles en selvstændig landzonetilladels e efter lok alplanens vedtagelse.

Et kommuneplantillæg i tilknytning til en ny lokalplan vil være påkrævet af flere årsager. I kommuneplanens rammebestemmelser for området (som kan åbnes via dette link:http://soroe.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?RammeId=472) står der således, at der ikke er mulighed for yderligere boligudstykning i Lynge – og en lokalplan skal respektere kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område. Desuden åbner rammebestemmelserne kun mulighed for åben-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på maks. 30. Derfor vil det kræve en ændring/udvidelse af kommuneplanrammerne at lokalplanlægge en tæt-lav bebyggelse som f.eks. dobbelthuse.

Når udarbejdelsen af en lokalplan forudsætter et kommuneplantillæg, er det kommunens økonomiudvalg,
der – på baggrund af en indstilling fra os i fagcentret og fra Teknik og Miljøudvalget – har kompetencen til at sætte den nødvendige planproces i gang. For en god ordens skyld vil jeg i den forbindelse lige nævne, at der vil være tale om en planproces, der varer ca. et år, og som formentlig tidligst vil kunne igangsættes i begyndelsen af 2018, fordi vi har rigtigt mange planlægningsopgaver i gang og i kø i øjeblikket.”

Vi har ikke af dokumenterne i sagen kunnet læse os til, hvordan man efterfølgende har besluttet at ovenstående vejledning ikke kunne være gældende for den aktuelle sag, og hvor det i øvrigt undervejs er besluttet at indstille til tilladelse til at opføre ikke 3 (tre) men 6 (seks) familieboliger som fritliggende huse på små matrikler.

Lynge Lokalråds opfattelse er herefter fortsat er der er tale om en bebyggelse af et omfang, som kræver ændringer i Lokalplanen.

Trafikale og parkeringsmæssige problemstillinger, herunder vejbetjening:
Vores bekymringer skal ses i sammenhæng med, at der påtænkes opførelse af i alt 6 nye familieboliger, som i oplægget tænkes betjent af nuværende smalle private fællesvej. Denne vej betjener aktuelt 2 familieboliger samt bruges til adgang for landbrugsmaski ner af lodsejer.

For de, der ikke måtte kende til de lokale forhold i Lynge, giver vi nedenfor en beskrivelse, som af andre vil kunne opfattes som rigeligt detaljeret.

Lynge Byvej har på sit første stykke frem mod Lynge Byvej 22 et lige vejforløb med god oversigt. På denne del af vejen vil trafikken typisk blive afviklet med ml. 40 og 50(+) kilometer i timen. Ved Lynge Byvej 22 svinger vejen mod højre i en grad, så det ikke er muligt at se modkørende trafik, hvilket enten betyder, at folk sagtner farten i god tid – eller at der foretages pludselige nedbremsninger. Den private fællesvej, påtænkt udkørsel fra påtænkt ny bebyggelse, har udkørsel til Lynge Byvej, over for netop Lynge Byvej 22.

Da den private fællesvej samtidig som tidligere nævnt har særdeles dårlige oversigtsforhold til begge sider, er det nødvendigt at køre lidt ud på vejbanen for at orientere sig til siderne. De potentielt farlige situationer, som opstår i denne forbindelse vil på baggrund af almindelig tal -logik øges til det 4-dobbelte i hverdagen (i alt 8 boliger mod nuværende 2).

Derudover er den private fællesvej som tidligere nævnt så smal, at det ikke er muligt for to biler forsvarligt at passere hinanden, ligesom der ikke er mulighed for at vige for modkørende. Dette er aktuelt ikke et problem, da de to eksisterende husstande om nødvendigt kan vige i egen indkørsel. Ved den påtænkte forøgelse af antal boliger med denne vejbetjening til det 4-dobbelte, vil det sandsynlige scenarie være at der dagligt opstår situationer, hvor modkørende må vige ved en bakkemanøvre – enten ud på Lynge Byvej med dårlig oversigt, eller tilbage mod den påtænkte bebyggelse.

Vi undrer os over sammenligningen med trafikken til og fra Lynge Kirke. Lynge Kirke ligger på Lyngevej, og trafikken fra Frederiksberg, som er en del af Lynge Sogn, afvikles på den første del af Lynge Byvej, hvor der jf. ovenstående er gode oversigtsforhold. Yderligere trafik mod kirken afvikles ad Lyngevej, som fører ud ad Lynge mod syd.

Vi undrer os yderligere over argumentationen med, at 6 yderligere boliger ikke vil give mere trafik i Lynge, end hvis en enkelt beboer inviterer gæster. Trafikken til og fra 6 boliger vil foregå dagligt – gæster i det omfang er for de færreste en hverdagsforeteelse. Set fra vores synspunkt kunne man omvendt problematisere yderligere 6 boliger, som potentielt kunne give gæster i yderligere omfang i et område med få parkeringsmuligheder, hvor kirkens parkeringsplads vil være den nærmeste mulighed for overskydende biler.

Vi tillader os derfor at betragte disse to argumenter, trafik til og fra kirken samt trafik ved gæstebud, som irrelevant argumentation i sagen.

Borgerinddragelse og dialog med lokalområdet
Generelt hilser Lynge Lokalråd en anvendelse af Savværksgrunden til boligformål samt anden udvikling af landsbyen under hensyntagen til den bevarende lokalplan velkommen. De t skal i denne forbindelse understreges, at Lynge Lokalråd som forening IKKE har udtalt sig i forhold til etablering af lejeboliger .

Det fremgår, at Forvaltningen vurderer, at den ansøgte bebyggelse ikke vil forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet, da de seks nye boliger placeres tilbagetrukket fra ”bygaden”.

Det fremgår yderligere, at forvaltningen stiller sig undrende overfor modstanden mod de små grunde, hvor det oplyses, at cirka 40 % af grundene med matrikelgrænse ud til Lynge Byvej, der ligger mellem Skælskørvej og Lynge Plejeboliger, har et grundareal på under 700 m2.

Lynge Lokalråd kan i denne forbindelse oplyse, at husene på de nævnte ca. 40 % små grunde er opført i perioden ca. 1880 til 1930. På det tidspunkt lå nyttehaver på de omkringliggende marker. Derudover er det blandt andet det forhold, at der er god plads rundt om de små grunde i form af større grunde og ubebyggede arealer, herunder marker, der gør at området ikke opleves tæt bebygget.

Lynge Lokalråd respekterer, at der kan være forskellige opfattelser af, hvad de bærende elementer i kulturmiljøet i Lynge er. Det undrer os dog, at man fra forvaltningens side ikke undervejs har søgt en dialog med borgerne i Lynge for at sikre, at en eventuel bebyggelse ville kunne opføres i overensstemmelse med borgernes visioner og ønsker for lokalområdet.

Ved et dialogmøde mellem Lyngeborgere og Byrådets medlemmer oplevede vi god dialog og debat med plads til nuancerede synspunkter. Godkendt referat af dette møde er den 3. september 2017 fremsendt til Byrådet, borgerne i Lynge samt til forvaltningen som dokument i sagen.

GemGem

GemGem