For mange år siden er det nationalt blevet besluttet, at vi i Danmark skal separere regnvand fra spildevand, og at vores spildevand skal behandles bedre, så der ikke lukkes forurenet vand ud i naturen. Rundt om i landet har kommunerne været i gang, og i Sorø Kommune er der også udført et omfattende arbejde.

Udførelse af kloakseparation er fortsat i gang, og Sorø Forsyning vil i de kommende år foretage yderligere indsatser for at få separeret kloaknettet i Sorø Kommune, så regnvand og spildevand håndteres hver for sig. Kun ved at adskille de to kloakker kan man undgå, at spildevand løber ud i åer og søer, når kraftig regn giver overløb i regnvandskloakken.

I landområder uden fælles kloakering er hver ejendom ansvarlig for at etablere et anlæg, som kan rense spildevandet fra husstanden, før det ledes videre til vandmiljøet eller nedsives i jorden. Det kan f.eks. være et nedsivnings-, minirense-, eller rodzoneanlæg. Dette ansvar er grundejerne pålagt gennem miljølovgivningen.

I byområder sker adskillelsen ved, at spildevandet ledes til rensningsanlægget gennem en spildevandskloak, mens regnvandet enten nedsives på den enkelte grund eller ledes ud i et vandløb eller en sø gennem en regnvandskloak. I byområder har det offentlige ansvaret for at etablere kloaksystem hen til privat ejendom, og ansvaret påhviler herfra ejeren af den private ejendom, uanset om grundejer er virksomhed eller enkeltpersoner. Først når alle husejere i et separatkloakeret område er blevet koblet til det nye kloaksystem, kan systemet tages i brug.

I Sorø Kommune er der flere steder udført kloakseparering i de senere år og langt de fleste grundejere har udført lovpligtigt kloakanlæg på deres grund. Enkelte ejere i de berørte områder i Sorø Kommune mangler desværre endnu at etablere et lovpligtigt anlæg, har miljømyndigheden konstateret.

I Danmark har miljømyndigheden opgaven med at sikre, at miljølovgivningen overholdes, og hvis der er ulovlige forhold, så er det miljømyndighedens opgave at udføre yderligere varsel og give påbud til ejere, om at bringe deres forhold i orden.

Miljømyndigheden i Sorø Kommune har udstedt påbud til flere ejere rundt om i kommunen, som desværre ikke har bragt deres forhold i orden, på trods af at de har haft adskillige år til at få det klaret. Overtrædelse af miljølovgivningen er strafbar, og hvis ulovlige miljøforhold efter adskillige henvendelser ikke er bragt i orden, så er myndigheden nødt til at reagere yderligere. Af hensyn til miljøet og i forventning om at miljølovgivningen følges, så er forventningen, at miljømyndigheden drager omsorg for deres opgave, også selvom det i yderste konsekvens kan føre til en politianmeldelse af de borgere, som bryder miljølovgivningen.

”Det er ikke rimeligt, at vandmiljøet i søer og vandløb skal betale prisen for, at nogle få husstande fortsat ikke har fået gennemført det lovpligtige kloakarbejde eller den forbedrede spildevandsrensning på deres grund. Derfor har vi i Sorø Kommune beklageligvis været nødsaget til at politianmelde grundejere, som trods gentagne opfordringer, stadig ikke har fået bragt deres spildevandsforhold i orden,” siger Bo Christensen, formand for Natur, Teknik og Planudvalget i Sorø Kommune.

”Det er en stor og meget omkostningstung opgave at få separatkloakeret byerne og få husejere til at separere kloakkerne på egen grund og få dem sluttet til de respektive kloakledninger. Kommunen har været i gang med denne indsats gennem en længere årrække, og vi ser nu, at de sidste grundejere i nogle af de separatkloakerede områder mangler at komme med. Derfor vil kommunens miljømyndighed nu gøre en ekstra indsats for at få de sidste grundejere med. Kloaksystemerne kan ikke tages i brug før alle inden for et område er tilsluttet korrekt. Dermed har forsyningens anlægsinvesteringer i bedre kloaksystemer ingen gavn, og det går ud over både fællesskabet og miljøet, når de sidste grundejere nøler,” siger Bo Christensen.

Langsigtet indsats
Indsatsen for at separere kloaknettet og sikre den nødvendige og lovpligtige spildevandshåndtering, både i by og på land, er en langsigtet indsats, som vil komme til at strække sig over mange år.

I kommunens landområder har Sorø Kommune løbende en stor opgave med at få gennemgået spildevandsforholdene på alle ejendommene og påbyde forbedret spildevandsrensning, hvor det er nødvendigt. Kommunen har på nuværende tidspunkt fået behandlet cirka en tredjedel af alle ejendomme i det åbne land. Af disse mangler cirka 45 grundejere endnu at efterleve kommunens påbud. Disse ejendomme kan se frem til en rykker fra kommunen. Hvis de fortsat undlader at efterkomme påbuddet, vil de blive politianmeldt. Herefter fortsætter kommunen med at gennemgå de resterende ejendomme i det åbne land.

I byområder vil Sorø Kommune fokusere på ét geografisk område ad gangen med det formål at få alle ejendomme i området koblet til det nye kloaksystem, så det kan tages i brug. Kommunens første opgave består således i at danne sig et overblik over, hvor mange ejendomme inden for hvert geografiske område, som endnu ikke er tilsluttet korrekt, og kontakte disse.

Fakta om separatkloakering og spildevandsrensning

Separatkloakering foregår i byområder ved, at man adskiller spildevand og regnvand i to adskilte kloaksystemer. Spildevandet sendes til rensningsanlægget, og regnvandet ledes ud i vandløb og søer.

I landområder er der ofte ikke kloakering. Her håndteres både regnvand og spildevand på den enkelte grund. Her er det vigtigt, at spildevandet renses, før det ledes ud i vandmiljøet eller nedsives i jorden. Selv ganske små mængder spildevand kan gøre uoprettelig skade på vandmiljøet.

Foto: ABW