Indlæg af Niels Hilker, formand for DN Samrådet i Region Sjælland og DN Sorø.

Danmarks Naturfredningsforenings Samråd i Region Sjælland kommenterer Region Sjællands indledende høring for Råstofplan 2020, og der er både opbakning og kritik retur til den kommende plan for råstofindvinding i regionen.

– Råstofplanen forholder sig til FN’s 17 Verdensmål, hvilket DN’s Samråd finder meget konstruktivt. Sådan indleder DN’s samrådsformand Niels Hilker samrådets kommentarer til Verdensmålene, som er et nyt tema i Regionens Råstofplan for 2020:

– Det bør af planen fremgå, hvorledes man vil opfylde verdensmålene og mere præcist hvornår, pointerer samrådsformanden og peger især på mål 8: Bæredygtig økonomisk vækst og mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion samt mål 15: Standse tabet af biodiversitet.

Begræns ressourceforbruget – og genbrug
Råstofferne er en begrænset ressource på kloden, og de skal udnyttes fuldt ud som led i en bæredygtig udvikling, mener DN’s Samråd Sjælland. Derfor opfordrer Samrådet til, at Region Sjælland sammen med Staten og bygge- og anlægsbranchen sikrer genanvendelse i endnu højere grad for dermed at nedbringe det samlede råstofforbrug.

Beskyt naturen
Indvinding af råstoffer indebærer en bortgravning af landskabet. Derfor pointerer DN’s Samråd, at det er helt afgørende, at Region Sjælland udpeger såvel grave- som interesseområder uden for beskyttede og værdifulde landskaber:

– Når vi taler om Natura 2000 områder eller områder med sårbar natur og skove med beskyttet natur, hvor der lever truede arter, f.eks. Hasselmus og havørne bør det på forhånd friholdes for såvel grave- som interesseområder.

DN’s samråd peger på, at råstofgravning samfundsmæssigt ikke bør veje tungere end natur- og kulturbeskyttelse. Anbefalingen er her at friholde naturområder med gravhøje, beskyttede jord- og stendiger og fortidsminder for råstofgravning.

Landbrugsjord er lige ud af landevejen
DN’s Samråd fremhæver, at det er helt oplagt at bruge de flade og mere ensformige og intensivt dyrkede landbrugsarealer som indvindingsområde og inviterer til, at Region Sjælland inddrager lokalområdet så tidligt som muligt.

– Når et område udpeges til graveområde, må lokalområdet i en årrække leve med gener fra råstofudvindingen. Der bør være klare retningslinjer for, at regionen i god tid vil inddrage lokalområdet, naboer, borgergrupper, interessenter og den lokale DN-afdeling i såvel gravevilkår som efterbehandlingsplaner.

Efterbehandling – ny natur
Råstofgrave kan efterlade plads til ny natur med helt ny variation i landskabet og nye muligheder for offentlighedens adgang, påpeger samrådsformanden. Derfor bør råstofplanen rumme en beskrivelse af efterbehandlingskrav, så områderne bliver interessante, både naturmæssigt og rekreativt.

– Vi ved, at stejle hældninger beskytter bedre mod tilgroning. Det skaber specielle levesteder, skrænterne forbliver blottede, geologien er synlig, og det giver afgrænsede rum med læ og dramatik til et mere interessant landskab. De nye naturområder bør så vidt muligt sikres offentlig adgang.

Foto: ABW