Kommentarer af Mikael Kienitz, tlf. 21928252

Ved vurderingen er der lagt vægt på:
At lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan,

At lokalplanen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Nej det er jo et lokalt dansk naturbeskyttelsesområde så det er svært at se fornuften i dette punkt!

At vejanlægget etableres i det åbne land i et område, hvor der ikke er nogen landskabsudpegninger,

At vejanlægget ikke etableres i nærheden af sårbar natur eller kendte forekomster af særligt beskyttelseskrævende plante- og dyrearter,
Det er jo netop det man gør, man placerer vejen igennem et af kommunen selv udråbt vandindvindings- kultur- og naturbeskyttelsesområde?

At vandværksboringer og grundvand sikres mod påvirkning ved uheld,
Man påfører en meget væsentlig fordyrelse af projektet da man er tvunget til at flytte en vandværksboring, som i øvrigt skal ligge mindst 300 meter fra en vej, hvilket ikke er tilfældet med de andre boringer.

At gennembruddet af et beskyttet dige er meget kort og ikke vil påvirke oplevelsen af diget væsentligt,

At der kun er lokale og begrænsede gener i anlægsfasen,
Gener som ville endnu mindre ved at lægge vejen syd/sydvest om Tersløse

At der er meget begrænsede miljøpåvirkninger i driftsfasen, og at de kan afværges med støjdæmpende foranstaltninger,

At vejanlægget etableres så terrænnært som muligt, således at det ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt,

Her indrømmer man at man påvirker kulturmiljøet uheldigt!

At alternative linjeføringer for vejanlægget er undersøgt, og
Man glemmer helt at syd/sydvest linieføringen løser de trafikale problemer i Tersløse 100% og der vil ikke blive risiko for gennemkørsel hvis man laver foranstaltninger imod dette.

Om trafikken kommer ind til Dianalund ad Per Degnsvej eller Holbergsvej er jo ligegyldigt under alle omstændigheder vil boligområderne blive berørt.

Man kan yderligere spare cykelstien fra udfletningen øst for Tersløse og op til byen da der kun vil være trafik som har ærinde til Tersløse og som sådan vil være overflødig.

Syd/sydvest løsningen vil være væsentlig billigere end østløsningen: Der skal kun krydses en vej (Skellebjergsvej rundkørsel)!

Man skal ikke forlænge Per Degnsvej, man skal ikke flytte vandværksboring, færre matrikler bliver berørt, man belaster ikke kulturmiljøområdet, man sparer et stykke af cykelstien, man sparer etablering af en rundkørsel og man risikerer ikke at skulle betale evt. forekomster af uudnyttede grusforekomster.

Motorvejen kan med syd/sydvest forslaget nås på samme tid som østforslaget!

At en linjeføring syd og vest om Tersløse (uden for kulturmiljøet) vil være trafikalt dårligere på grund af længere afstand fra Dianalund til motorvejen og risiko for gennemkørende trafik i Tersløse. Netop den gennemkørende og farlige trafik i Tersløse vil være den samme efter østprojektets fuldførelse.

Sydvest/vest linieføringen klarer dette problem problemløst.
Desuden vil al trafik blive ledt ind i Dianalund via Per Degns Vej og belaste boligområderne her.

Et uholdbart argument! Idet Per Degnsvej har bredden og cykelstierne til at kunne klare trafikken, som ikke vil blive større end i dag.
I stedet bliver boligområderne ved Holbergsvej, som ikke har cykelstierne og bredden, belastet.

Hele projektet er kun til glæde for Dianalund, medens syd/sydvest vil også være til glæde for Tersløse samt alle skatteydere i kommunen, da det er langt billigere. Og hvem vil ikke gerne spare en 10-15 mill. kr. i budgettet.

At smide så store beløb ud til en løsning, der ikke tjener de oprindelige formål, at sanere trafikken i Tersløse og med en yderst risikabel linieføring, virker ikke gennemtænkt, især når det eneste positive argument for østløsningen er, at man fra Dianalund kan nå motorvejen i Sorø 1 minut hurtigere!

De betændte trafiktællinger hvor der forsvinder 1100 biler i Tersløse hver dag og 400 lastbiler kører til Dianalund dagligt, må man formode at kommunen ikke har betalt for.

Med utrolig arrogance tilsidesætter man en lovpligtig miljøvurdering og rentabilitetsberegning af projektet?

Jeg håber at man betænker sig en ekstra gang inden men søsætter projektet. Man kan jo ind imellem godt tænke sig at Sorø ville blive en succeskommune, men det er svært med ovenstående.

Jeg har sendt dette til politikerne i kommunen og kun en har reageret. Ingen af dem der har stemt for forslaget har reageret nok fordi de positive argumenter mangler.