Af Mikael Kienitz.

Som forudset vil den østlige løsning jo blive meget fordyret, bl.a. fordi man skal have løst trafikale problemer i Dianalund som overhovedet ikke har noget at gøre med trafiksaneringen i Tersløse.  For mig at se er der endnu ikke kommet virkelige positive argumenter frem som berettiger, at man tilslutter sig østløsningen.

Man kan ved almindelig købmandsregning se, at trafiktællingerne, som ligger til grund for østforslaget, er utroværdige, idet der af de køretøjer, der kører ind i Tersløse dagligt, forsvinder over 1100 stk./dgl.  – de kommer slet ikke ud igen? Og at 400 lastbiler kører til Dianalund hver dag er utroværdigt, for hvad skal de dog der?

Foto: Mikael Kienitz.

Som tidligere nævnt er de positive ting at:

Man fra Dianalund kan nå motorvejen nogle få minutter hurtigere end nu? (Et tvivlsomt argument)
Man får fjernet en lille del af trafikken fra Tersløse, som skal direkte til Dianalund.

De virkelige negative ting kan nævnes:

Man får ikke reduceret den alvorlige transittrafik igennem Tersløse rute 219!
Kommunens forslag gennemskærer et i kommuneplanen udlagt kulturmiljøområde øst for Tersløse!
Østforslaget går direkte igennem Dianalund Vandværks vandindvindingsområde.
Yderligere fordyrelse ved  flytning af en boring og de andre 2 boringer ligger betænkeligt tæt ved kommunens forslag og slet ikke de 300 meter som kræves. Meget uheldigt i tilfælde af haveri af kemikalietankvogn!
Man ødelægger et kulturhistorisk område uigenkaldeligt!
Man får forøget forurening af grundvandet fra vandafstrømning fra vejen, ( asfalt, olierester, kunststof rester fra bildæk og salt)!
Trafiktællingerne er utroværdige idet de efterlader ca. 1100 biler i Tersløse dagligt og 400 lastbiler kører til Dianalund dagligt?
Østforslaget bliver ca. dobbelt så dyrt som sydvest/vest forslaget, hvis det skal være en total løsning at trafikproblemerne i Tersløse.  Her må der vises okonomisk ansvarlighed!
Langt mindre gene for lodsejerne ingen nedrivninger.
Østforslaget vil gennemskære ca. 10 matrikler, sydvest/vest kun 7 matrikler.
Yderligere 2 af Dianalund Vandværks boringer overholder ikke afstandskravet på 300 m.
Alle disse ting både de negative og positive løser sydvest/vest forslaget et hundrede procent.
Det vil være i strid med den gældende kommuneplan, tidligere vedtaget af kommunalbetyrelsen for området at gennemføre den østlige vejføring?
Det er på tide, at udvalget nærlæser grundlaget for østløsningen mere kritisk så man undgår at komme ud i den økonomisk fadæse som det tegner til med østløsningen.