Et byråd har mange navne. Kommunalbestyrelse, borgerrepræsentationen og sogneråd er alle betegnelser, som dækker over det samme.

Byrådet er en forsamling af de folkevalgte politikere, som har det overordnede ansvar i en primærkommune, med kommunens borgmester som leder. Ifølge styrelsesloven skal et byråd indeholde mindst 9 og højst 31 medlemmer, og det skal være et ulige antal.

Oftest vælger byrådene at have en række stående udvalg, som dækker forskellige områder. Sorø Byråd har for eksempel Social og Sundhedsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget.

Sorø Byråd – de forskellige udvalg
De ovenstående udvalg dækker som sagt forskellige områder, som til sammen er nødvendige for, at byen og borgerne kan trives med det offentlige.

Nedenfor kan du læse lidt om, hvad de forskellige udvalg bruges til:

Social og Sundhedsudvalget
Hjemmepleje, hjælpemidler, kommunal tandpleje, genoptræning, indsats over for misbrugere og hjemløse samt almen sundhedspleje er nogle af de områder, som udvalget tager sig af.

Kultur og Fritidsudvalget
Folkebiblioteket, musikskoler, ungdomsråd, museer, teatre, spillesteder samt idrætshaller, sidder Kultur og Fritidsudvalget og håndterer i Sorø Kommune.

Børn og Undervisningsudvalget
Folkeskoler (herunder SFO og specialundervisning), ungdomsskoler, pædagogisk psykologisk rådgivning, indsats for familier i krise, døgnanbringelser af børn og unge samt specialundervisning for voksne, tager Børn og Undervisningsudvalget sig af.

Teknik og Miljøudvalget
Afløbsområder, byggesager, torve og pladser, grønne områder, el-, gas og varmeforsyning samt trafiksikkerhed, stammer alle fra beslutninger, som Teknik og Miljøudvalget tager.

Økonomiudvalget
Beredskabet, hyrevognskørsel, lokaldemokrati, borgerservicecenter, kommunens erhvervspolitik – herunder turisme samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Økonomiudvalget er typisk borgmesterens område, hvilket også gør sig gældende i Sorø Byråd.

De ovenstående udvalg er altså dem – samt borgmesterposten – som de lokale politikere blandt andet kæmper om at få indflydelse i ved kommunalvalg.