Skoleledelserne på Sorø Fri Fagskole, Sorø Gymnastikefterskole og Sorø Privatskole mødes fremover 2 gange om året til såkaldte dialogmøder. Dialogmøderne skal danne basis for forskellige samarbejdsmuligheder samt udveksling af erfaringer mellem skolerne. Derudover skal møderne være med til at kvalificere dialogen med eksterne samarbejdspartnere.

Sorø har lange og stolte traditioner inden for uddannelse og kompetenceudvikling med mange skoler i lokalområdet. Heriblandt Sorø Fri Fagskole, Sorø Gymnastikefterskole og Sorø Privatskole med tilsammen knap 1.000 elever og 125 medarbejdere, hvis man ser bort fra vikarer og timeansatte. Fælles for skolerne er deres lange historie. Sorø Fri Fagskole er 120 år, Sorø Gymnastikefterskole er 127 år og Sorø Privatskole er 128 år.

Første dialogmøde fandt sted på Sorø Privatskole torsdag d. 27. november. Set fra venstre side er det Casper Madsen skoleleder Sorø Privatskole, Karsten Haim skoleleder Sorø Gymnastikefterskole, Grethe Hovertoft forstander Sorø Fri Fagskole, Pernille Sullivan viceforstander Sorø Fri Fagskole, Lene Topshøj viceskoleleder Sorø Privatskole.
Første dialogmøde fandt sted på Sorø Privatskole torsdag d. 27. november. Set fra venstre side er det Casper Madsen skoleleder Sorø Privatskole, Karsten Haim skoleleder Sorø Gymnastikefterskole, Grethe Hovertoft forstander Sorø Fri Fagskole, Pernille Sullivan viceforstander Sorø Fri Fagskole, Lene Topshøj viceskoleleder Sorø Privatskole.

”Det er helt unikt med så mange stærke og traditionsrige uddannelsesinstitutioner i en forholdsvis lille by som Sorø. Den udvikling vil vi gerne være med til at føre videre i fremtiden også. Sorø Fri Fagskole, Sorø Gymnastikefterskole og Sorø Privatskole er en vigtig del af lokalområdets profil udadtil, og vi vil gerne være med til forsat at brande Sorø som en god uddannelsesby og familieby,” forklarer Casper Madsen skoleleder på Sorø Privatskole.

Sorø Fri Fagskole hører til de frie kostskoler sammen med efterskoler og højskoler, hvor eleverne bor på skolen. Eleverne, som enten er fyldt 16 år eller har gået 9 år i skole, vælger sig ind på en af skolens fire linjer: Parat til Gastronomi, Parat til Design, Parat til Job & Liv, 10. klasse med tilvalg af enten gastronomi eller design. Alle fire linjer sigter på at give de unge det bedste grundlag for at starte på en ungdomsuddannelse indenfor gastronomi og design.

På Sorø Gymnastikefterskole er det elevens liv og udvikling, der er i fokus med gymnastikken som den røde tråd i hverdagen, når eleverne starter i 9. klasse eller 10. klasse. Gennem det faglige og idrætslige lærer eleverne at blive klogere på sig selv, så de kan tage ansvar for deres eget liv og bidrage til fællesskabet. Det skaber et stærkt fællesskab, der spreder sig som ringe i vandet til hele efterskolen. Efter et år på Sorø Gymnastikefterskole kan eleverne tage en 10. klasse eller starte på en ungdomsuddannelse.

Sorø Privatskole er en 3-sporet 10-årig grundskole med 10. klasse-, SFO- og klubtilbud samt et bredt undervisningstilbud med valgfag og frivillig undervisning i alt fra musik til science. Elevernes udvikling og læring sker både individuelt og som en del af fællesskabet i et samspil mellem skole, elev og forældre. Fællesskabet er båret af gensidig respekt og ligeværd, hvor medansvar og medindflydelse er naturlige forudsætninger. Det ruster eleverne til mere uddannelse og en livslang læring. Sorø Privatskole danner grundlag for at tage en 10. klasse eller starte på en ungdomsuddannelse.

”Det er vigtigt med stærke uddannelsesmuligheder i lokalområdet, så områdets børn og unge kan få en god skolegang og ungdomsuddannelse. Det handler ikke bare om at sikre deres fremtid, men vores allesammens fremtid. Det er ikke uden grund, at uddannelse og menneskelige ressourcer fremhæves af OECD, som en vigtig del af de fire vækstdrivere, der medvirker til vækst og velstand,” udtaler Casper Madsen skoleleder på Sorø Privatskole.

Uddannelse og kompetenceudvikling skal foregå i et tæt samarbejde mellem alle samfundets parter. Det vil sige skoler, familier, erhvervsliv og den offentlige virksomhed. En fælles indsats sikre, at der sker en fortsat udbygning af uddannelsesmuligheder og tilbud, og at mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling er synlige for de unge i lokalområdet.