Hvor gamle træer er udgået og fjernet, har Sorø Kommune i en lang årrække haft et hængeparti med at få plantet nye træer, i det omfang fredningskendelsen beskriver. Men i december måned blev der plantet 15 nye træer på Lindeallen, som nu er intakt.

Foto: Sorø Kommune.

De inderste træer i alléen på Reitzensteins Allé er omkring 360-370 år gamle og stadig intakte og livskraftige. Desværre har rødderne på den yderste række af træer været beskadiget i forbindelse med anlæggelse af cykelstien på Alléen. For at minimere risikoen ved døde grene har disse træer derfor været beskåret.

Lindealleen blev fredet i 1974 af Sorø Kommune. Af fredningskendelsen fremgår det bl.a. ”Alleen skal for fremtiden bestå af 2 rækker lindetræer med en afstand mellem rækkerne på ca. 9 m og mellem de enkelte træer på ca. 9 m. Så længe allétræerne er friske, må de ikke fældes eller udsættes for en behandling, der kan føre til træernes forringelse og/eller ødelæggelse..”.

Nu er der langt om længe blevet taget hånd om den gamle allé. I december måned har Sorø Kommune plantet 15 træer på de steder, hvor de har manglet, og alléen er dermed intakt.

Der har tidligere været drøftelser om, hvordan plejen af alléen skal foregå. Frem for at udskifte alle træerne, vil fremgangsmåden fremover være, at skifte ét træ ad gangen, hvor et træ udgår.

Foto: Sorø Kommune