Tværfagligt projekt giver ny læring om ældres medicinforbrug

Et tværfagligt projekt om medicingennemgang for ældre har givet et lavere medicinforbrug hos en række borgere og faglig læring for både læger og sygeplejersker. Det oplyser Sorø Kommune i en pressemeddelelse.

Som led i udmøntningen af Ældrepuljen fra 2014 og 2015 søsatte Sorø Kommune i 2014 et medicingennemgangsprojekt. Formålet var at optimere den medicinske behandling af borgere med et højt medicinforbrug. Projektet er blevet gennemført i et samarbejde mellem de praktiserende læger, kommunen og Region Sjællands Lægemiddelenhed.

I alt 220 borgere har været tilknyttet projektet. Alle deltagerne er tilknyttet den kommunale hjemmepleje eller bor på et plejecenter, og alle var i behandling med mindst 5 forskellige medicinpræparater ved projektets start.

– Der blev ikke fundet fejl i medicineringen, men gennemgangen viste gode muligheder for optimere den enkelte borgers medicinering, typisk ved enten at stoppe behandlingen med et præparat eller at justere dosis eller præparatstyrke, siger formand for Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune, Lars Schmidt.

Medicingennemgangen mundede ud i i alt 566 forslag til ændringer i borgernes medicinering. I den efterfølgende dialog mellem den praktiserende læge, lægemiddelenheden og den kommunale hjemmesygeplejerske blev man enige om at gå videre med ca. 70 procent af ændringsforslagene.

Værdifuld læring
Et væsentligt udkomme af projektet er den læring, som de deltagende læger og sygeplejersker har fået ud af at være med. Her har 57 procent af lægerne efterfølgende brugt nogle af projektets ændringsforslag til andre borgere med lignende medicinforbrug, mens 83 procent af de medvirkende sygeplejersker oplever at have fået mere viden om medicin gennem projektet.

– Det er i virkeligheden det væsentligste udbytte af projektet. At både læger og især sygeplejerskerne har fået et øget opmærksomhed på, hvad man kan gøre, når man står med en borger, som får rigtig mange forskellige præparater. Det er en læring som rækker langt ud over det konkrete projekt og som kan komme mange borgere til gode, siger Lars Schmidt.

– Projektet peger på, at der kan være et potentiale i at lade den kommunale hjemmesygepleje spille en mere proaktiv rolle i forhold til den ældres medicinering. For eksempel i forhold til at tage nogle drøftelser med borgeren eller de pårørende og måske også gå i dialog med den praktiserende læge om, hvordan man kan optimere behandlingen og for eksempel forsøge at udtrappe den medicin, som måske kan undværes, siger udviklingssygeplejerske Mia Worm Hansen, der har været projektleder.