Af Linda Nielsen og Kristiane Nyborg, medlemmer af Sorø Kommunalbestyrelsen for SF

På seneste Kommunalbestyrelsesmøde den 24. maj 2023 vedtog et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, løsgænger Kasper Nygaard og Konservative (undtagen Sofie Torpegaard) at løse kapacitetsudfordringerne i Sorø Kommunes sydlige dagtilbud ved at placere yderligere 50 børn i seks af de eksisterende daginstitutioner.

SF valgte at stemme imod forvaltningens og Økonomiudvalgets samlede indstilling, da det – efter vores opfattelse – ikke er forsvarligt grundet de fysiske rammer og den allerede aktuelle overkapacitet. Med et personligt kendskab til daginstitutionen Holberghaven midt i Sorø ved vi, at man ikke ‘bare’ kan placere 22 ekstra vuggestue- og børnehavebørn i bygningen uden store negative konsekvens på det pædagogiske miljø.

Tag bare Holberghavens vuggestue som eksempel. Her skal 7 ekstra børn placeres på de 3 eksisterende stuer, hvilket giver i alt 43 vuggestuebørn. Det er 14-15 børn i alderen 0-2 år pr. stue.

Hvordan hænger det sammen med, at man i Sorø Kommune (forhåbentlig) gerne vil have større fokus på det enkelte barn og forbedre vores forebyggende indsatser for at nedbringe merforbruget på skolernes specialområde? Eller at vi kan konstatere, at kvaliteten i mange af landets dagtilbud – herunder også i Sorø – er utilstrækkelig? (Kilde: Kvalitetsundersøgelse af kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet)

I SF er vi meget optagede af den reelle, oplevede normering i vores dagtilbud. Både for børnenes skyld og for vores pædagogiske personales skyld. Med ekstra børn følger ganske rigtigt også ekstra penge, men det kan ikke veksles 1:1 til ekstra pædagogisk personale. Den oplevede normering blandt børn, forældre og personale vil derfor blive forringet og Sorø Kommune vil være endnu længere fra målet om minimumsnormeringer helt ude i de enkelte daginstitutioner.

Vores pædagogiske personale i Sorø Kommune er under pres. Det viser BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2022. Flere fortæller, at de oplever at stå alene med større børnegruppe på daglig basis. Ønsker vi at putte flere børn ind i dén ligning? Det er hverken børnene eller vores pædagogiske personale tjent med.

Et enigt Børn- og Undervisningsudvalg, som inkluderer medlemmer fra størstedelen af de repræsenterede partier i Kommunalbestyrelsen, havde stillet forslag om fortsat at benytte de nyoprettede daginstitutioner på Søndergade og i pedelboligen ved Sorø Borgerskole for at mindske det akutte kapacitetsbehov fremfor at følge forvaltningens indstilling. Desværre blev det ikke virkelighed.

SF går ind i de kommende budgetforhandlinger fast besluttet på at få etableret langsigtede løsninger på og investeringer i vores børne- og undervisningsområde.