Af Niels Hilker, formand for DN i Sorø

DN Sorø har påklaget Sorø Kommunes tilladelse til at opføre sauna, omklædningsfaciliteter mv. for enden af Frederiksvej, og beklager dette skulle være nødvendigt.

Vi havde ellers opfordret Sorø Kommune til at udsætte deres afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet havde behandlet klagen over bygning af træningslokaler til roklubben. Baggrunden er, at begge ansøgninger vedrører samme problemstillinger omkring lokalplan og søbeskyttelse. Sorø Kommune har imidlertid valgt ikke at imødekomme vores opfordring.

DN Sorøs klage er understøttet af nedenstående tre begrundelser.

DN Sorø finder, at Sorø Kommune meddeler dispensation vel vidende, at dette ikke vil være i overensstemmelse med lovgivningen. Udlagte byggefelter i en lokalplan betragtes som principper i lokalplanen, og i henhold til planloven kan kommunen ikke dispensere i strid med en af lokalplanens principper. Dette er derfor en retslig klage over dette forhold.

Her starter Frederiksvej

DN Sorø finder, at Sorø Kommunes dispensation efter § 65 i naturbeskyttelsesloven kan give en uheldig og uønsket præcedens virkning, og skabe nogle ubehagelige perspektiver for den fremtidige forvaltning af de beskyttede områder ved Sorø Sø. Dette illustreres ved, at der allerede nu er dispenseret til to byggerier, ligesom det er blevet oplyst, at Sorø Kajakklub har forespurgt kommunen om udvidelsesmuligheder i relation til bådehusene for enden af Frederiksvej. Sorø Kommune er efter DN Sorøs opfattelse ved at tilsidesætte selve formålet med søbeskyttelseslinjen, der er at sikre Sorø Sø som landskabselement.

Naturklagenævnet har anvendt den samme vinkel i sin afgørelse fra 20.08.2002, hvori Nævnet stadfæstede Vestsjællands Amts dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af et bådehus ved Sorø Sø for Færøsk Forening. Det blev heri som forudsætning fremhævet, at der ifølge lokalplanen ikke vil kunne opføres yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Klagen er indsendt via klageportalen og vedhæftet til orientering: Disp. vedr. sauna mv