Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Det har for nylig fremgået af medierne, at afgræsningen af Flommen ændres til at skulle foregå i smalle striber med daglig flytning af hegn. En såkaldt intensiv rotationsgræsning, der er fremragende på landbrugsjord, men kan gøre ubodelig skade på naturarealer.

Denne driftsform betyder, at vegetations sammensætning ændres og bliver mere ensformig. For som dyreholder siger til medierne, ”engene bliver mere produktive, fordi de ikke så gode græsarter med tiden bliver erstattet af gode arter.”

Ja, men for pokker. Flom-engene skal da ikke være mere produktive. De skal beskyttes gennem hensynsfuld naturpleje.

Flommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden. Arealet er endvidere en del af en fredning, hvoraf det fremgår, at de fredede arealer skal bevares i sin nuværende driftsform.

Det er Sorø Kommune, der skal holde øje med, at tilstanden af § 3 beskyttede naturarealer ikke bliver ændret. DN Sorø vil derfor rejse den problematiske græsning på et dialogmøde, som vi har med teknisk forvaltning senere i denne måned.

Vi overvejer endvidere at tage kontakt til Fredningsnævnet, der fører tilsyn med overholdelse af fredningsbestemmelser på fredede arealer.