Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Hermed til orientering et høringssvar fra DN Sorø til Sorø Kommunes udkast til lokalplan for Klokkergården:
DN Sorø – høringssvar lokalplan Klokkergården

I høringssvaret peger vi på muligheden for nytænkning med hensyn til uprøvede idéer, krav til miljø- og klimavenligt byggeri og spændende indretning af området i øvrigt. Der er her en oplagt og sjælden mulighed for at fremtidssikre et boligområde, som f.eks. kan bidrage til styrkelse af miljøet, bidrage til forbedring af biodiversitet, begrænse CO2 udledningen, begrænse uønsket nedsivning til grundvandet, mv.

For at understøtte ønsket om at fremtidssikre lokalplanområdet foreslår vi derfor i høringssvaret, at der i lokalplanens formål tilføjes et fjerde at:

at området udbygges ud fra miljømæssigt bæredygtige principper, både ved planlægning, opførelse og drift af bebyggelser og friarealerne, så der så vidt muligt skal vælges bæredygtige løsninger.

Vi foreslår at tilføjelsen optages i selve formålet, for at grundejere ikke siden skal søge om dispensation fra lokalplanen. Kommunen har nemlig i et vist omfang mulighed for at dispensere fra en lokalplan, men aldrig hvis dette strider mod lokalplanens formål.