Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

DN-Sorø har med interesse gennemgået Sorø Kommunes forslag til nyt Affaldsregulativ, og har følgende bemærkninger og ønsker til ændringer i forhold til forslaget:

Det omtales, at der både for papir- og glasindsamling ved den enkelt grundejer: Sorø Kommune kan beslutte, at der skal opsættes andet materiel end en to delt minicontainer.” Det gælder både for papir- og glasindsamling, jf. §10.4 og §12.4. DN Sorø finder, at der i givet fald vil være tale om en så stor ændring, at det må kræve udarbejdelse af et nyt affaldsregulativ. Vi mener, at afsnittene i de to paragraffer indebærer for vidtgående beføjelser til kommunen. Det må være muligt via høring og anden dialog at få indflydelse på, hvordan bortskaffelsen af affald skal ske på den enkelte ejendom.

 • DN-Sorø foreslår derfor, at bestemmelserne om mulighed for at kommunen kan beslutte der skal opsættes andet materiel end todelt-affaldscontainer, udgår af regulativet.
  Genbrugspladser. Borgerne har pligt til at sortere affald og lægge det i respektive containerne på genbrugspladsen. Det kan derfor undre, at der ikke på pladserne længere er oversigter over, hvor de forskellige affaldsfraktioner hører til på pladsen. Det øger risikoen for at affald smides i en forkert container, og forlænger tiden borgeren skal tilbringe på genbrugspladsen.
 • DN-Sorø foreslår derfor, at det af regulativet fremgår, der på pladserne vil være oversigter, som viser hvor de forskellige fraktioner af affald skal placeres. Dette kunne fremgå af §15.
  Haveaffald. Det fremgår af sagsfremstillingen, at haveaffald ikke længere vil blive afhentet ved husstandene fra 1. januar 2016, hvis regulativet vedtages. DN-Sorø mener, at haveaffald i videst muligt omfang bør komposteres ved de enkelte ejendomme. Det virker ikke særlig klimavenligt, at det skal på genbrugsplads for at blive komposteret og derefter kan hentes igen. Det ville dog kunne forsvares, hvis det indgik i bioforgasning. Så vidt DN-Sorø er oplyst foregår der ikke og er der ikke planer om en sådan forgasning.
 • DN-Sorø foreslår derfor, at Sorø Kommune giver øget information om, hvordan hjemmekompostering kan foregå, samt at det – som tidligere – bliver muligt for borgerne at afhente beholdere til kompostering.
  Storskrald. Det fremgår af sagsfremstillingen, at storskrald ikke længere vil blive afhentet ved husstandene fra 1. januar 2016, hvis regulativet vedtages. DN-Sorø er betænkelig ved risikoen for, at det vil lede til, at affald i større omfang henstilles på privat grund og til ulovlig bortskaffelse ved aflæsning i skove m.v.
 • DN-Sorø foreslår derfor, at en storskraldsordning fastholdes. Alternativt at den nuværende ordning begrænses til en årlig forårsoprydning, der passende kunne være i forbindelse med DN’s årlige affaldsindsamling i april.
  Generel ønsker DN-Sorø, at der sker i videst mulig grad af recirkulering af ressourcer og genbrug, hvorfor at det bør overvejes og undersøges, om der vil kunne ske yderligere sortering af affald og genbrug af dette.
  Vi må passe på de ressourcer vi har. Samtidigt er det vigtigt, at genbrug sker så det er mest muligt energieffektivt. Der vil i de kommende år eksempelvis blive mangel på ædelmetaller. Hvert metal der bruges har udover at koste en masse energi at udvinde, forædle og transporteres også indbefattet et økologisk fodaftryk i form af miner med slaggebunker o.l. Det kan være langt fra Danmark, men vi har også et ansvar her. Jævnfør netop tankerne med Lokal Agenda 21 og de nye FN Bæredygtighedsmål for 2030.
  DN-Sorø er i øvrigt bekymret over mængderne af henkastet affald i naturen i Sorø Kommune og henstiller, at kommunen gør mest muligt for at begrænse problemet hermed.
 • DN-Sorø indgår gerne i videre dialog om øget genbrug, ligesom vi gerne fortsætter samarbejdet ved DNs årlige affaldsindsamling.