Bestyrelsen for Sorø Handel & Service fremsender hermed høringssvar til ”Forslag til helhedsplan for Sorø bymidte” med bemærkninger til planens indhold samt forbedringsforslag.

Som udgangspunkt ser Sorø Handel & Service naturligvis positivt på, at projektet til forskønnelse af Sorø bymidte er genoptaget, efter det har ligget stille i en årrække. Sorø bymidte – primært Torvet og Storgade – trænger til en kærlig hånd, og særligt ”byens hjerte” (Torvet) kan med forholdsvis få midler opgraderes til en plads, der understøtter et varieret byliv både til hverdag og fest i byen. Generelt set mener vi i bestyrelsen, at der skal tages udgangspunkt i den bymidte, vi har i dag, og så udvikle byen derudfra. Det er fint at lade sig inspirere af andre byer, men Sorø er ikke en storby som København eller Paris – eller for den sags skyld blot Køge med fem gange så mange indbyggere som i Sorø og med et langt mere befolket opland. Det er ikke belægning og vandkunst, der skaber liv. Det er mennesker, der skaber liv! Det handler om at skabe rammerne for ophold, leg og samvær i bymidten på alle tider af året både til hverdag og til årets arrangementer. Sorø har ikke brug for et ”pynte-torv” – vi har brug for et funktionelt helårs-torv, der kan skifte formål alt efter behov. Med et begrænset budget på godt 2,3 mio. kr. er det vigtigt, at man prioriterer mellem ”need to have” og ”nice to have” og fremadrettet bruge de resterende penge til facilitering fremfor konsulentbistand! Det er uden tvivl dygtige arkitekter, der har lavet helhedsplanen, men der er altså skudt noget udenfor skiven flere steder. Det ikke-lokalkendte arkitektfirma har ikke formået at fange den særlige soranske stemning, som uden tvivl emmer mere af provinsby end storby. Et ”pynte-torv” redder ikke detailhandlen i Sorø, og det er vigtigt at tænke anderledes og lidt fremad. Byen skal invitere til mere ophold og oplevelse på alle tidspunkter af året, og her vil især opholdsmøbler og begrønning være en fordel – og naturligvis byens vellidte pølsevogn! Man behøver ikke ødelægge for at udvikle – man skal blot tænke forbedring i stedet for fornyelse.

Borgerinddragelse og høring

Forskønnelsesprojektet kom godt fra start med stor inddragelse af et bred udvalg af interessenter til flere dialogmøder og workshops i 2021 samt en borgerportal, hvor alle borgere kunne komme med deres input og idéer. Det var nogle veltilrettelagte møder med spændende dialog mellem mange interessenter, og resultaterne heraf blev senere samlet i en hvidbog. Men desværre er der vist ikke skelet meget til det store forarbejde, da projektet blev genoptaget i 2023. Vi sidder helt klart med en følelse af, at I har hørt os (som lovgivningen foreskriver), men I har ikke lyttet til vores ønsker og behov i nævneværdigt omfang. Det forekommer os, at hele borgerinddragelsen/høringen og arkitekternes arbejde har kørt to separate spor uden egentlig sammenhæng. Det efterlader os med en følelse af ikke at blive oprigtigt inddraget i projektet, hvilket ligeledes gjorde sig gældende for et par år tilbage, da vi fik skiftet gadelamper og træer i bymidten. Først skal der lige nævnes, at vi er meget glade for de flotte nye lamper og træer! Men vi havde dengang nogle helt klare ønsker om, at lamperne blev udstyret med strømudtag og højttalere, da netop det ville være en kæmpe støtte til vores forening og andre, der laver arrangementer i bymidten. Vi bruger ca. 10.000 kr. til hvert eneste arrangement til at trække strøm og opstille højttalere på Torvet og i Storgade – og det skal så ganges med mindst fire arrangementer om året. En række politikere var ude og forhøre sig om foreningens ønsker og behov til udvikling af bymidten og detailhandelen op til sidste kommunalvalg – 5-6 politikere kom uopfordret forbi formanden til en snak. Vi udtrykte netop ønske til mere opbakning fra politikerne til arrangementer og faciliteter i bymidten. Det er alene Sorø Handel & Service, der bekoster de store arrangementer i byen såsom Sorø Marked, Halloween og Julen i Sorø – og nu også en flot Street Festival. Foreningen betaler ovenikøbet for leje af Torvet til disse arrangementer og bekoster også selv afspærring mv. Efter valget har vi kun været i kontakt med enkelte politikere, og der mangler stadig opbakning til bymidten og dens arrangementer og hverdag. Vi havde en forhåbning om, at forskønnelsesprojektet og den store borgerinddragelse fra projektets start, var en ny start på et godt og konstruktivt samarbejde om udviklingen af bymidten. Desværre sidder vi tilbage med følelsen af, at alt det ”soranske” input er fjernet fra helhedsplanen til fordel for et politisk pynteprojekt lavet af et udenbys arkitektfirma uden lokalkendskab og lokalfølelse. Som nævnt så er det mennesker, der skaber liv! Derfor håber vi meget, at I vil gå nogle skridt tilbage og starte en mere reelt inkluderende proces, hvor man lytter til de handelsdrivende og brugerne af bymidten. Vi har f.eks. gennemgået alle indlæg og kommentarer om helhedsplanen på facebook, og det fremgår ret tydeligt, at den nuværende plan for især Torvet ikke generelt falder i borgernes smag. Faktisk konkluderede Venstre følgende på deres eget dialogmøde om helhedsplanen den 27. april 2024: ”Flere og ikke færre parkeringspladser i Storgade og midtbyen, samt at man har en grill på Torvet, var holdningen blandt et klart flertal af de fremmødte.”

Trafik og parkering

Et af de væsentligste punkter i vores høringssvar er angående planens forslag om at nedlægge vejen mellem Torvet og Tvedes Rådhus for at skabe et større torv. Det vil koste 12 parkeringspladser i bymidten, og det kan vi som handelsdrivende på ingen måde bakke op om. Parkering i bymidten er essentiel for butikkernes overlevelse, og der er allerede de seneste år sløjfet mange p-pladser i bymidten i forbindelse med byggerier o.l. Man kan måske nok drømme om, at kunderne gerne parkerer lidt væk fra butikkerne og går det sidste stykke, og man kan sagtens have en nostalgisk drøm om mindre trafik på Storgade. Men desværre er tiden ikke til bilfri bymidter i provinsen, hvor folk promenerer og har god tid. Hverdagen er en anden i dag, og vi er nødt til at se på folk reelle adfærd, hvis byen skal overleve som handelsby. Faktum er, at kunderne gerne vil kunne holde lige udenfor deres butikker i en travl hverdag, hvor de lige kan nå forbi butikkerne på vej hjem fra arbejde inden lukketid. Faktisk mener vi i bestyrelsen, at der skal etableres flere p-pladser langs Storgade på de strækninger, hvor der i dag ikke er p-pladser, men hvor der faktisk er plads til det. Det er desuden vigtigt for os at pointere, at Storgade som ensrettet gade – som blev foreslået på kommunens workshop – eller gågade er urealistisk i 2024, hvis vi skal bevare butikslivet. Det er uden tvivl problematisk med et torv, der er afskåret fra serveringsstederne, og den umiddelbare løsning ville jo være at inddrage det lille stykke vej mellem Torvet og serveringsstederne. Vi er dog klar over, at det vil give nogle ret store trafikale udfordringer med lastbiler og støj, men vi har stadig et ønske om, at kommunen undersøger denne løsning til bunds. Den løsning vil desuden sænke bilernes hastighed på Storgade, hvor der desværre ofte køres for stærkt. Vi mener ikke, at alternativet med at sløjfe vejen mellem Torvet og det gamle rådhus er en brugbar løsning, da den betyder færre p-pladser. Desuden vil det medføre omfattende lukning af Storgade ved de mindre musikarrangementer o.l. på Torvet, da det ikke længere vil være muligt kun at spærre det korte stykke af Storgade mellem Torvet og serveringsstederne, men en afspærring og omdirigering af trafikken helt nede fra Østergade/Vestergade. Derudover kan idéen med Tvedes Rådhus som event-sted virke urealistisk i denne tid – hvem skulle bekoste sådan et event-sted?! Måske kan pengene i det forholdsvis lille anlægsbudget bruges mere fornuftigt?!

Pølsevogn på Torvet

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der ikke er generel opbakning til at jævne Torvets pølsevogn med jorden. Bestyrelsen for Sorø Handel & Service bakker naturligvis op om bevarelse af en pølsevogn på Torvet, og vi mener, at det er ufint at kommunalbestyrelsen at foreslå nedlæggelse af et vellidt og velfungerende lokalt spisested – især i en tid med flere tomme butikslokaler end godt er. Som sagt: Mennesker skaber liv, og pølsevognen tiltrækker mennesker til byen og Torvet. Der har, så vidt vores kilder, været pølsevogn på Torvet i Sorø i mere end 80 år, og det er en del af vores bymidte. Der er tydelig modstand mod at fjerne pølsevognen, og ejeren af Klostergrillen har da også samlet mere end. 2.500 underskrifter mod dette. Det er næsten en tredjedel af byens borgere, der har skrevet under, og flere underskrifter end nogen lokal politiker har fået personlige stemmer til sidste kommunalvalg. Det kan kommunalbestyrelsen næppe sidde overhørig! Der kan sagtens være en konstruktiv dialog om, hvorvidt den nuværende pølsevogn er placeret hensigtsmæssigt på Torvet, og om den evt. skal renoveres. Dens nuværende placering er måske ikke så hensigtsmæssig i forhold til sammenhængen mellem Torvet og Storgade, og der kan da også blive et bedre ”vue” fra Tvedes Rådhus til Klosterporten og tilbage, hvis pølsevognen blev flyttet. Men skulle vi ikke tage udgangspunkt i det, der netop virker på Torvet, og så udvikle Torvet derfra. Ejeren af Klostergrillen har jo tydeligt tilkendegivet, at hun er åben overfor flytning og/eller renovering. Sorø har ikke brug for et endnu et kaffehus – vi har allerede flere virkelig dejlige kaffesteder med forskellige udvalg, indretninger og beliggenhed. Men vi har kun én pølsevogn! Og det er endda en veldrevet forretning med engagement i byen. Der er kommet forslag om at flytte selve pølsevognen andre steder hen i byen, eller at flytte butikken ind i af byens tomme lokaler. Ingen af de to løsninger er hensigtsmæssige, da pølsevognen ikke skal ud af centrum – den skaber liv i byen – og ejeren jo ikke bare kan flytte butikken ind i andet lokale. Det er meget omstændigt og dyrt at etablere nyt godkendt køkken, og samtidig vil en husleje formentlig gøre forretningen mindre rentabel. Men først og fremmest handler det om, at pølsevognen hører til på Torvet. Vi er som udgangspunkt ikke tilhængere af et egentligt butikstorv på Torvet, som LA foreslår i deres video-indlæg på facebook. Torvet er det eneste sted, hvor vi kan have julehuse, scene, food trucks mv. til arrangementer, og vi har brug for den plads, der er til rådighed. Desuden er der pt flere tomme butikslokaler i byen, som evt. nye butikker kan benytte. Tag nu udgangspunkt i de ting, der faktisk allerede virker på Torvet, og så lav forbedringerne derudfra!

Faciliteter

Det er vigtigt at få skabt et torv, der kan fungere både til hverdag og til byens arrangementer. Helhedsplanen nævner selv bedre rammer for store events på Torvet, og derfor er det vigtigt, at man holder sig for øje, hvordan Torvet indrettes, og hvordan de enkelte elementer placeres og udformes. Vi tror på, at de fleste indbyggere i Sorø drømmer om et hyggeligt torv med mulighed for at opholde sig med familien i hverdagen. Umiddelbart virker den fremlagte plan lidt ”kold” i udtrykket, hvilket ikke helt harmonerer med den soranske charme. Torvet har brug for hygge fra mere grønt og gerne blomsterkummer mv., såfremt disse vedligeholdes fremover. Den største mangel på Torvet pt er opholdssteder i form af sidde-elementer. En smart og brugbar løsning kunne være træ-elementer, der til hverdag kan bruges til at sidde og kravle på, og som til arrangementer kan omdannes til en scene på Torvet. Det vil være endnu et sted, hvor kommunen virkelig kunne støtte op om byens arrangementer. Sorø Handel & Service bruger ca. 15.000 kr. hver gang, der opstilles en scene på Torvet til vores arrangementer. Det vil også være en kæmpe fordel for lørdagsmusikken, der arrangeres af spisestederne på og ved Torvet. Måske skulle kommunen også genoverveje vandelementet på planen for Torvet? Vand er altid sjovt, men der er et lignende vandelement på Den Grønne Scene, og det er trods alt kun få måneder om året, at sådanne vandelementer er rigtig sjove. Desuden er vandelementer dyre at drifte, og man ser mange steder (også i Sorø), at vandelementerne slukkes eller på anden måde misligholdes pga. økonomi eller andet. Måske man i stedet kunne tænke børnefamilierne ind med noget sjovt at kravle på e.l. – der skal faktisk ikke så meget til. Hvis man gerne vil trække historiens vingesus ud på Torvet, så kunne en form for markering af Torvets tidligere vandpost samt kilometerstenen være oplagte. Dog skal man også her være opmærksomme på tilgængeligheden og pladsen til de store arrangementer. Det er generelt meget vigtigt, at der ikke placeres ikke-flytbare elementer på de områder, hvor julehuse, telte, foodtrucks mv. skal placeres ved de store arrangementer. Og det må også anses for vigtigt, at byens juletræ stadig får mulighed for at stå på Torvet og oplyse vores smukke by hele december. Så alt i alt håber vi, at kommunalbestyrelsen vil træde lidt tilbage og revurdere planen ud fra borgernes ønsker og de indkomne høringssvar. Vi vil som handelsdrivende, med vores daglige gang i Sorø og vores tætte dialog med soranerne, meget gerne bidrage med konstruktive idéer og løsningsforslag. I siger bare til! Og til allersidst vil vi naturligvis opfordre Sorø Kommune til at søge flere midler til forskønnelsesprojektet fra den nye regionalfond ”Bæredygtig byudvikling”, hvor der er afsat 140 mio. kr. til bæredygtige levende bymidter i små og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.

Med ønsket om et tættere samarbejde om midtbyens forskønnelse fra Bestyrelsen for Sorø Handel & Service

Foto: ABW
Foto: ABW
Foto: ABW