Af Niels Hilker, på vegne af DN Sorø

Sorø Kommune har fremlagt forslag til Lokalplan SK 72, hvis mål det er at skabe det planmæssige grundlag for ny boligbebyggelse på arealet øst for Sorø Stations parkeringsplads der i dag ligger hen som friareal.

Det er DN Sorøs generelle holdning, at lokalplanen, og dermed byggeriet, ikke bør nyde fremme. Efter vores opfattelse ligger byggeriet alt for tæt på skoven og mangler fundamental indblik til skovbrynet.

Vi er imod, at skovbyggelinjen er blevet reduceret, og tilsvarende også imod, at der sker en yderligere reducering af byggelinjen ned til kun 20 m. Det er for os at se helt uhørt, at der er så lidt respekt for, at der ikke skal være byggeri helt tæt på en skov. Hvorfor vil Sorø Kommune begrænse borgernes adgang til at opleve skovbrynet ved Sorø Sønderskov, noget friarealet øst for stationsparkeringen giver mulighed for.

Endvidere finder DN Sorø, at friarealet ud fra et bæredygtighedsbetragtning bør henligge som reserveareal for P-plads til pendlere. Antallet af pendlere, der rejser fra Sorø Station, er steget i de sidste år. Og med det boligbyggeri, der er på vej andre steder i Sorø Kommune, vil behovet for antal af P-pladser fortsat vil stige. Det vil ikke være muligt at opfylde dette behov, hvis den sidste del af det frie stationsområde bliver bebygget.

Med kommunens udkast til Vision 2026 in mente, hvor Verdensmål nr. 15, Livet på land, nu også er blevet en del af visionen, bør kommunen være parat til at vinkle kommende planer i forhold til naturhensyn. Hvis kommunen gør det, vil der givet ikke blive bygget på dette areal.

I forhold til Verdensmål nr. 13, klimaindsats bør det forhold, at der også i fremtiden er tilstrækkeligt med P-pladser på Sorø Station have betydning, da det kan have betydning for kommunens CO2-regnskab og -målsætninger. Hvis adoptionen af verdensmålene ikke leder til nye måder at handle på, er Sorø Kommunes udmelding blot til pynt.

Hvis byggeriet, trods vores anbefalinger af det modsatte, alligevel ønskes gennemført, vil vi foreslå, at byggeriet deles i adskilte bygningerne, så der kommer lys og luft imellem dem, og at der søges opnået en lavere bebyggelsesprocent end 40. Det er op til kommunen at afgøre, hvor tæt bebygget område skal være, hvis der bygges.

Det er vigtigt for DN Sorø, at det sikres i lokalplanen, at der er fri adgang for gående og cyklende til skoven igennem området, så muligheden for at gå og cykle ture i Sorø Sønderskov ikke reduceres. Vi forstår, at kommunen vil sikre, at der fortsat vil være en offentlig sti ind over området, hvilket vi bifalder.

Grønne fællesområder bør kun beplantes med hjemmehørende træer og buske, så der ikke utilsigtet sker spredning ind i skoven af til Danmark introducerede planter og dermed i Natura 2000-området (Habitat-området). Der bør i øvrigt efter DN Sorøs opfattelse foretages en ny vurdering af mulige effekter på Natura 2000-området inden lokalplanen vedtages endeligt.

Dette er uagtet, at der i rammelokalplanen er foretaget en sådan vurdering. Vurderingen dengang kunne ikke foretages på baggrund af et konkret projekt, hvorfor den har været for overfladisk. Det gælder ifølge Habitatbekendtgørelsens §6, at der skal ske en konsekvensvurdering af projekter, der kan have mulige negative effekter på habitatområder.

I forhold til forekomst af Bilag IV-arter er det ikke nok, at det i lokalplanen konstateres, at der ikke er forekomst heraf. Der bør foregå en egentlig undersøgelse heraf, så det med sikkerhed kan konkluderes, at der ikke er problemer i forhold hertil.

Endelig bør, der i lyset af Sorø Kommunes vision om at styrke såvel den grønne omstilling som biodiversiteten – og for at undgå, at en bygherre bliver inspireret til det modsatte – tilføjes følgende til lokalplanens formål:
•Al bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri.
•Alle valgte løsninger skal undersøtte skabelse af natur og biodiversite