Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Sorø Kommune har orienteret om, at der planlægges solcellepark på ca. 104 ha stort areal syd for Vedde by. Hertil har DN Sorø nedenstående kommentarer:

I et klimaperspektiv finder DN Sorø det ubetinget glædeligt, at der for alvor er begyndt at komme skub i den grønne omstilling. Hvilket i den grad også er nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning før det er for sent. DN Sorø lægger imidlertid vægt på, at den grønne omstilling og naturhensyn kommer til at gå hånd i hånd.

Det betyder f.eks, at en solcellepark ikke må ligge i områder, som i kommuneplanen er udpeget til uforstyrrede eller sammenhængende landskaber. At anlægget skal respektere sø og å beskyttelseslinjerne og at det ikke placeres i fredede eller på anden måde naturbeskyttede arealer. Placeringen skal også tage højde for, om det vil påvirke et Natura 2000 område ligesom det naturligvis ikke må have en negativ effekt på en såkaldt bilag IV beskyttet art.

Konkret bør solcelleparken omkranses af randbeplantning på ydersiden af det omgivende trådhegn. Dels for at skjule solcelleanlægget i landskabet, dels for at sløre trådhegnet og dels for at understøtte den naturlige biodiversitet i området. For at få maksimal effekt bør randbeplantningen etableres som det første, altså før selve etablering af solcelleparken.

Randbeplantningen skal bestå af hjemmehørende egnstypiske træer og buske og vedligeholdes på en måde, som tager hensyn til den bestående flora og fauna. Der skal etableres sluser, så mindre dyr, som ræv og hare, kan komme ind og ud af området, ligesom der skal etableres korridorer, så større dyr kan passere området.

Beplantning i selve anlægget skal som udgangspunkt holdes nede ved hjælp af afgræssende dyr, og området skal plejes, så der bliver plads til en blomsterrig flora for at understøtte insekters liv.

Solcellepanelerne skal rengøres uden brug af kemikalier, kun med regnvand. For ikke at nedsætte produktionen kan der opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt at vaske. Det skal i så fald ske med demineraliseret vand og en miljøgodkendt sæbe.

Selv om solcelleparken i Vedde ikke ligger i et særligt udpeget landskabsområde finder DN Sorø, at der ved planlægningen godt kan tages hensyn til landskabsoplevelsen. Vi anbefaler derfor, at solcelleparken ikke skal fortsætte vest for Veddevej, da der fra vejen er en fin udsigt mod ådalen med søer, der løber parallelt med vejen.

 

Foto: DN Sorø