Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

DN Sorø fremsender hermed kommentarer til lokalplanforslag SK 78, der muliggør opførelse af tankanlæg, vaskehal og el-ladestandere ved Elmebjergvej/Kalundborgvej i Pedersborg.

Grøn omstilling
Vi vil gerne fraråde, at lokalplanen skal muliggøre opførelse af et tankanlæg. At opføre endnu et tankanlæg vil være kontraproduktivt i forhold til at opnå målsætningerne i Sorø Kommunes DK 2020 plan, hvori omstilling til grøn mobilitet er et af indsatsområderne, da det fossile forbrug skal nedbringes og udfases.

FNs klimapanel har igen og igen fremlagt deres vurdering af klodens tilstand. Og talen er klar; klimaet bevæger sig med alarmerende hastighed mod temperaturstigninger, der overstiger klodens bæreevne. Ved ”tipping points” vil en række selvforstærkende processer få klimaforandringerne til at vokse voldsomt.

Der forestår derfor myndigheder på alle niveauer en bunden opgave med at få den grønne omstilling op i hastighed. Med bl.a. at understøtte overgangen til klimavenlig mobilitet ved f.eks. at forbedre og styrke vilkårene for alternativer til fossil-bilerne.

Myndighederne vil sikkert støde på udfordringer og barrierer undervejs, men det er bekymrende, hvis en myndighed selv er en del af barrieren ved at planlægge for flere tankstationer. Jo flere fossile tankstationer, jo større barriere.

Endelig vil vi pege på, at der inden for kort afstand fra lokalplanområdet allerede findes flere tankstationer.

Grundvand
DN Sorø vil endvidere fraråde en fossil tankstation, da lokalplan-arealet ligger i et område, hvor der er særlige drikkevandsinteresser i grundvandet (OSD). I disse områder, hvor vores fremtidige drikkevand dannes, skal vi undgå risikoadfærd og forureningstrusler Og en fossil tankstation vil udgøre en sådan trussel.