Råstofområder må ikke udpeges tilfældigt

Niels Hilker, DN Sorø
Niels Hilker, DN Sorø

Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Danmarks Naturfredningsforening i Sorø har sendt sin klare dom til Region Sjællands Råstofplan for 2016: Der mangler belæg for de udpegede interesseområder.

DN Sorø savner i stort omfang et sagligt og fagligt belæg for de udpegede interesseområder. Interesseområderne fremstår som tilfældige nedslag på det regionale landkort. Så vi anfægter simpelthen den baggrund, hvorpå interesseområderne er udpeget.

Inden et område udlægges til interesseområde bør der, efter DN Sorøs opfattelse, foretages en afvejning af hensynet til beskyttet natur, sårbart miljø og værdifuldt landskab. Herudover bør der gives en redegørelse for og vurdering af de afledte konsekvenser, hvis et areal siden udsættes for råstofgravning.

DN Sorø foreslår, at et areal kun bør udpeges til interesseområde, hvis der er klar dokumentation og pålidelige data for art og kvalitet af relevante og efterspurgte råstoffer. Det nuværende udpegningsgrundlag forekommer for løst og tilfældigt, ligesom andre arealer godt kan rumme større råstofmængder, uden at være kommet i Regionens fokus.

Et areal, der er udpeget til interesseområde, kan opleve en utilsigtet prisstigning med muligheden for råstofindvinding, mens naboarealer i årevis vil opleve et betydeligt prisfald pga. udsigten og usikkerheden.
Vi har derfor et forslag til nogle overordnede principper i Råstofplanen:

• Medtag kun interesseområder, hvor der faktuelt er konstateret råstoffer i relevant, mængde, art og kvalitet.
• Medtages kun interesseområder, hvis der er foretaget en afvejning af hensyn til beskyttet natur, sårbart miljø eller værdifuldt landskab.
• Beskyttede naturområder, fx levesteder for truede dyr (hasselmus) og sårbar natur bør helt friholdes.
• Medtag ikke fredede områder og Natura 2000-områder.
• Medtag ikke geologisk interessante område.

Hent høringssvaret i sin helhed