Af Helge Torm, Sorø Bevaringsforening

Sorø Bevaringsforening har følgende bemærkninger til det nye byggeri ved den gamle amtsgård på Slagelsevej (forslag til Lokalplan SK 69, inkl. forslag til tillæg 4-2021 til Sorø Kommuneplan 2019-2030).

Anledningen til lokalplanforslaget er et ønske fra privat bygherre om opførelse af fire boligblokke på to etager, især bagom den eksisterende bebyggelse på Slagelsevej 7-11, men også som nyt gadehus øst for denne. Umiddelbart et prisværdigt initiativ, men det samlede byggeri er for voldsomt til det pågældende sted. I det følgende skal vi begrunde hvorfor.

Som udgangspunkt for vores holdning gælder de omstændigheder, at den bevaringsværdige, ældre bebyggelse langs med Slagelsevej sammen med det grønne, parkagtige område bagved tilsammen udgør et lille, men vigtigt kulturmiljø, som fortæller om den tid, da Sorø Amt blev administreret fra dette sted fra 1913 til 1970, og om de år, hvor Vestsjællands Amt havde hovedsæde sammesteds fra 1970 og frem.

1. Bygningerne
Sikringen af de som bevaringsværdige udpegede bygninger (= bygning 1, 3 og 6 på kortbilag 1), opført i forskellige år i perioden fra o. 1890-1962, anføres i redegørelsesdelens afsnit A som et af lokalplanens formål. Det kan vi naturligvis kun glæde os over og bifalde! At garagerne lige øst for den østligste bygning skal forsvinde, er ligeledes positivt.
Som de historiske bygninger er fysiske vidnesbyrd om en væsentlig side af Sorøs historie som amtsby, så udgør det grønne område bag bygningerne med flere høje træer en ikke mindre væsentlig del af denne historie, idet de er med til at markere, at hvor amtet havde sit hovedsæde, boede også amtmanden, og denne rådede over en pæn, stor parkagtig have. Denne gamle amtmandshave var utvivlsomt af større omfang tidligere i sydlig retning, men det gør ikke det bevarede parti mindre værdifuldt.

2. Træerne
I omtalte afsnit A gøres det da også gældende, at de ”bevaringsværdige træer i området” skal sikres. Konkret hvilke træer der er tale om, fremgår desværre ikke klart af kortbilag 1, selv om dette hævdes i § 7, stk. 3, men ud fra de tvetydige markeringer på bilaget figurerer der i den gamle amtmandshave mindst ni bevaringsværdige træer. Det er dog desværre så som så med kommunens reelle vilje til at bevare dem, idet fire af dem prisgives på forhånd iflg. samme bilag (”fældes”). Hertil kommer, at de fem(?) træer, der planlægges at skulle bevares, kommer til at stå så tæt på det påtænkte nybyggeri, at de næppe vil kunne overleve byggearbejderne, og gør de det, går de formentlig ud kort tid efter. Denne meget beklagelige situation, som kommunen tager højde for i § 7, stk. 3 ved at forlange nye træer til erstatning for eventuelt beskadigede, viser med al tydelighed, at kommunen i denne sag både vil blæse og have mel i munden.

Nænsomt byggeri udbedes!
Hvis kommunen mener det alvorligt med bæredygtig udvikling, og at vore bymæssige bebyggelser skal have et mere grønt islæt, så må planerne for området ved Slagelsevej genovervejes, således at den intensive udbygning, der er lagt op til, og som uvægerligt vil ødelægge det parkmiljø, området byder på i dag, opgives til fordel for et langt mere nænsomt byggeri – hvis der partout skal bygges lige dér!

En ny boligblok i to etager langs med Slagelsevej af god, arkitektonisk kvalitet og med hensyntagen til det miljø, den skal indgå i, vil vi derimod sagtens kunne leve med.