Af Bo Mouritzen, kommende byrådsmedlem Enhedslisten i Sorø.

Bo Mouritzen. Privatfoto.

Lørdag den 25. november berettede Sjællandske om endnu en konflikt mellem beboere i Sorø Boligselskab på den ene side, organisationen og administrationsselskabet DAB på den anden side.

Det er konflikter, der på den ene side undrer, og på den anden side rejser en række spørgsmål om den måde, som Sorø Kommune passer sin rolle som tilsynsførende, og hvordan kommunen gør brug af styringsdialogen med boligorganisationerne.

Det drejer sig primært om tre punkter:

  • Først er der elementære driftsspørgsmål, hvor det er usikkert, hvor mange tilbud Sorø Boligselskab og DAB henter. Det er efter Enhedslistens opfattelse vigtigt, at der i forbindelse med for eksempel en stor opgave som udskiftning af døre hentes mere end et eller to tilbud.

Den almene sektor er en stor og vigtig spiller blandt håndværkere, derfor er det væsentligt, at der ikke gives monopol til et firma, men at konkurrencemulighederne udnyttes. Det handler om, at beboerne skal betale for det arbejde der udføres. I den forbindelse er det værd at erindre, at den almene sektor huser nogle af de borgere, der har flest udfordringer og færrest økonomiske midler.

  • Den beskrevne usikkerhed i boligafdelingerne omkring hvordan driftscenteret virker og ikke mindst, hvilke vedligeholdelsesplaner der er på vej, rejser spørgsmål ved, om boligorganisationen har fremlagt en langsigtet vedligeholdelsesplan.

Det er Enhedslistens opfattelse, at boligorganisationerne har pligt til at fremtidssikre boligerne gennem langsigtede vedligeholdelsesplaner, ligesom det er Enhedslistens opfattelse, at det skal ske i med udgangspunkt i beboernes ønsker, der vedtages på afdelingsmøder.

Sorø Boligselskab har således pligt til at sørge for, at afdelingerne ikke forfalder og til at samarbejde med beboerdemokratiet om vedligeholdelse. Omfanget af beboerinddragelse er helt afgørende for om beboerne føler et ejerskab til deres bolig, og dermed i hvor høj grad den enkelte passer på sin bolig.

  • Det er dybt problematisk når boligorganisationen ikke accepterer demokratisk trufne beslutninger. Beboerdemokratiet er den almene sektors fundament, og det der skiller sektoren fra privat udlejning. Når Sorø Boligselskab således beslutter, at lejerne ikke må melde sig ind i LLO, underminerer det beboerdemokratiet og dermed sektorens grundlag, Det kan undre da det i henhold til almenboligloven påhviler Afdelingsbestyrelsen at sikre boligtagernes vilkår i en boligafdeling. Afdelingsmødet er således den højeste myndighed i en boligafdeling.

Hvis Boligorganisationen ønsker at underkende afdelingsbestyrelsens beslutning og dermed fjerne det lokale demokrati, så er det bestyrelsens opgave at sørge for, at grundlæggende uenigheder sendes til kommunalbestyrelsen, der efterfølgende træffer den endelige administrative afgørelse.

Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor kommunalbestyrelsen tilsyneladende har givet boligorganisationen ret i, at den ikke skal følge afdelingsbestyrelsens ønske om at melde sig kollektivt ind i LLO. Det på trods af, at LLO for eksempel har to medlemmer i Landsbyggefondens bestyrelse, som er den organisation der forvalter en del af lejernes opsparede midler.

Der er intet grundlag for at disse uenigheder ender i retten. Det bør det kommunale tilsyn sørge for, blandt andet ved at invitere til løsningsorienterede dialogmøder.

Fra Enhedslisten vil vi nu søge at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Vi vil blandt andet bede om, at det kommunale tilsyn henter dokumentation for, hvor mange tilbud der er indhentet på at få udskiftet dørene i Østervang.

Vi vil yderligere bede om dokumentation for at den tvist, der er mellem Sorø Boligselskab og Afdelingsbestyrelserne, har været fremsendt til Sorø Kommune og at den er blevet behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Afslutningsvis vil vi fra Enhedslisten bede om dokumentation for, at der er fremlagt tydelige og realistiske vedligeholdelsesplaner for hver boligafdeling i Sorø Kommune i forbindelse med styringsdialogmøderne, og at disse planer er vedtaget på afdelingsmøderne.