Sagen drejer sig om let forurenet betonaffald, der skal håndteres efter nærmere retningslinjer i en miljøgodkendelse til Sjællands Lastvognsophug (SLO). SLO, som har til opgave at håndtere affaldet, vil ikke leve op til miljøgodkendelsens krav. Sorø Kommune har ønsket at fjerne affaldet for at udelukke enhver tvivl om, at affaldet vil påvirke miljøet lokalt. Retten har imidlertid vurderet, at der ikke en risiko for miljøet, der berettiger, at Sorø Kommune foretager den selvhjælpshandling snarest. Sagen skal gå sin gang som en almindelig straffesag, hvorefter affaldet endeligt kan håndteres med en langsigtet løsning.

Retten i Næstved har 10. december afsagt en kendelse i spørgsmålet om syn og skøn vedr. den nedbrudte og genanvendte Frederiksberg Skole – den såkaldte PCB-sag.

I kendelsen fik Sorø Kommune medhold i, at et syn og skøn skal foregå ved Voldgiftsnævnet som aftalt mellem parterne i den oprindelige entrepriseaftale. Sjællands Lastvognsophug (SLO) har gentagne gange oplyst, at der ville blive rejst en sag ved Voldgiftsnævnet. Det er dog ikke sket. SLO søger tilsyneladende at undgå, at Voldgiftsnævnet tager stilling til sagen, SLO har måtte kære kendelsen til Landsretten og Sorø Kommune afventer resultatet heraf.

Herudover har Landsretten 20.december afsagt kendelse i den miljøretlige sag – nemlig den af Sorø Kommune indkærede kendelse fra Retten i Næstved om selvhjælpshandling, som gik ud på at fjerne betonen fra pladsen og bortskaffe den på anden godkendt måde. I kendelsen afgør Landsretten, at det vil være for indgribende at foretage en selvhjælpshandling, når hensynet til miljøet og indgrebets karakter afvejes.

Landsretten finder, at SLO’s manglende efterkommelse af påbud mv. i stedet skal forfølges via straffesagen af politiet/anklagemyndigheden og den indgivne politianmeldelse om overtrædelse af vilkårene i miljøgodkendelsen i form af tvangsbøder og straf.

Sorø Kommune afventer således politiets og anklagemyndighedens behandling af sagen.

Sorø Kommune har nu forsøgt med både administrative indskærpelser og påbud mv. samt ved rettens hjælp at få lovliggjort forholdene for at sikre miljøet.

Kommunaldirektør Søren Søndergaard Kjær tager Landsrettens kendelse til efterretning, hvilket betyder, at SLO manglende efterkommelse af påbud mv. skal forfølges via en straffesag og ikke ved en selvhjælpshandling.