Mindre hjemmehjælp, færre hænder på plejecentrene og en kraftig reduktion i de forebyggende indsatser. Det bliver nogle af konsekvenserne, hvis byrådet vedtager det omfattende sparekatalog, som Social og Sundhedsudvalget netop har sendt i høring. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse:

Social og Sundhedsudvalget i Sorø Kommune har netop udsendt et omfattende sparekatalog med i alt 35 spareforslag inden for ældre, sundhed og handicap. Spareforslaget er i høring frem til den 2. december. Herefter behandles sagen igen i udvalget, før den behandles endeligt i byrådet den 16. december.

Hvis alle de nævnte forslag vedtages, kommer det til at betyde servicereduktioner på en lang række borgernære områder. Færre borgere vil få hjemmehjælp, og de mest velfungerende vil få mindre hjælp. Også på plejecentrene vil der fremover kun være personale til de mest nødvendige plejeopgaver.

85 millioner
Det er ikke småbeløb, der skal findes, når byrådet den 16. december skal træffe beslutning om fremtidens service til borgerne i Sorø Kommune. Det afspejler sig tydeligt i det sparekatalog for ældre-, sundheds- og handicapområdet, som Social og Sundhedsudvalget i dag har sendt i høring. I alt 35 spareforslag, der til sammen skal nedbringe kommunens udgifter med ca. 85 mio. kroner over de kommende fire år.

Formand for Social og Sundhedsudvalget, Lars Schmidt, siger:

– Det er bestemt ikke noget, vi gør med glæde. Der er ingen, som synes, det er sjovt at forringe servicen over for borgerne. Vi gør det af økonomisk nødvendighed. Vi har simpelthen ikke økonomi til at opretholde den hidtidige service. Det gælder ældreområdet, socialområdet samt sundhedsområdet, og det gælder kommunens øvrige serviceområder. Og det gælder jo i øvrigt også rigtig mange af landets øvrige kommuner. Det er langt hen ad vejen en national dagsorden, der hænger sammen med blandt andet regeringens krav om et omprioriteringsbidrag fra kommunerne i de kommende år.

Færre får hjælp
Der er ingen tvivl om, at besparelserne vil komme til at kunne mærkes. I forhold til hjemmehjælp lægges der op til, at Sorø Kommune ”placerer sig helt tæt op af minimumskravet for, hvem der kan få hjælp samt til hvilket niveau,” som det hedder i forslaget. I praksis vil det betyde, at færre borgere vil få hjemmehjælp, og at de bedst fungerende af dem, som får hjælp, vil få mindre af den.

– Jeg er godt klar over, at det vil vække modstand både hos borgere og pårørende, og at medarbejderne i en periode vil opleve det som et voldsomt pres at skulle udmønte det fremtidige, lavere serviceniveau. Det er vigtigt for mig at understrege, at det jo ikke er medarbejderne, som har truffet disse beslutninger. Det er politiske beslutninger, som vi træffer i byrådet, og vi træffer dem, fordi det er det eneste ansvarlige at gøre. Medarbejderne vil også fremadrettet gøre deres bedste inden for de rammer, som vi politikere giver dem, så jeg vil gerne opfordre borgere og pårørende til at anerkende, at medarbejderne gør deres bedste, siger Lars Schmidt.

Også de ældre på plejecentrene kommer til at mærke besparelserne. Her vil der fremover kun være personaleressourcer til at varetage nødvendig personlig pleje og praktisk hjælp, mens blandt andet sociale aktiviteter vil blive skåret fra.

Mindre forebyggelse
På sundhedsområdet reduceres den forebyggende indsats i form af eksempelvis rygestopkurser, livsstilsindsatser og kurser målrettet særlige borgergrupper kraftigt. Samtidig lægges der op til en væsentligt lavere service i forhold til genoptræning til ældre borgere, som har været ude for et funktionstab, samt til borgere efter sygehusbehandling.

På handicap- og psykiatriområdet omfatter de foreslåede besparelser blandt andet øget brug af bostøtte i eget hjem frem for botilbud og reduktion af ekstra støtte til borgere i botilbud.

Fakta
I alt 35 spareforslag inden for ældre, sundhed og handicap er sendt i høring. De samlede besparelser – hvis alle 35 forslag vedtages – er på i alt ca. 85 mio. kroner over de næste fire år.

Besparelserne ventes at mærkes ekstra hårdt, fordi der allerede tidligere på året er iværksat en reduktion af nogle hjemmeplejeydelser, og fordi plejecentrene ligeledes allerede tidligere på året er blevet beskåret med to mio. kroner.

Forslagene er i høring frem til 2. december. Den 16. december behandler byrådet de samlede besparelser for alle kommunens fagområder.

Uddrag af sparekataloget for ældreområdet:

tabel