Dines Jørgensen & CO A/S har på vegne af Sorø Forsyning A/S søgt om tilladelse til at nedrive den eksisterende gamle bro over Munke Bjergbyløbet ved Døjringevej, meddeler Sorø Kommune.

Formålet er at undgå at lægge kloakledninger i jomfruelig jord i forbindelse med separatkloakeringen af Munke Bjergby, hvor ledninger ønskes placeret i vejarealet.

Det er nødvendigt, at den eksisterende bro nedrives, da den er i så dårlig forfatning, at den har været lukket for gennemkørsel siden 2014, og restaurering ikke er økonomisk rentabel.

Ved nedlæggelse af broen skal den eksisterende rørlægning af Munke Bjergbyløbet forlænges med ca. 4 meter nedstrøms under den gamle bro. Rørlægningen udføres som en forlængelse af den eksisterende rørlægning og udføres i ø1600 mm betonrør tilsvarende den eksisterende rørlægning.

Projektet betragter kommunen som en vandløbsregulering, der kræver tilladelse efter vandløbsloven.

Klagefristen udløber d. 16. marts 2022. Læs mere på soroe.dk 

Foto: ABW