Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Hermed bemærkninger fra DN Sorø til Sorø Kommunes forslag til Lokalplan SK 68, Boligområde ved Vrangslund, Fjenneslev:

DN Sorø finder, at lokalplanen er vel gennemarbejdet og spiller fint sammen med relevante dele af FN’s verdensmål. Endvidere er vi meget tilfredse med de overordnede principper fra baggrundsteksten om

  • dels en bevarelse af eksisterende natur og skabelse af nye grønne områder og biodiversitet
  • dels at området udbygges ud fra bæredygtige principper både ved planlægning, opførelse og drift af byggeri og friarealer

I det lys har DN Sorø nedenstående forslag til ændring eller tilføjelse.

Lokalplanens formål

Baggrundstekstens gode intentioner kommer desværre ikke til udtryk i § 1 om lokalplanens formål, hvori det blot lyder, at den skal skabe rammer for en byudvikling, hvor bæredygtighed og mangfoldighed er i fokus. Vi foreslår på den baggrund, at det i formålet præciseres

  • at bæredygtige principper skal anvendes både ved planlægning, opførelse og drift af byggeri og friarealer

Vi foreslår endvidere et supplerende formål om,

  • at de valgte løsninger skal understøtte bevarelse af eksisterende natur og skabelse af nye grønne områder og biodiversitet

De to forslag vil give tekstens fine intentioner et godt juridisk ophæng og fra start sende et signal til de kommende storparceller om, hvilken type boligområde, det er vi ønsker os.

Det Grønne Strøg – 7.12

For at understøtte det gode ønske om, at området skal bevare eksisterende natur og skabe mere biodiversitet, vil vi foreslå, at der ikke gives mulighed for at indpasse bygninger til institution, fælleshus, hjemmearbejdspladser og lignende.

Regnvandshåndtering – 6.9 og 9.9

Der kunne tilføjes et ønske om, at de foreslåede LAR-anlæg, gøres til små naturområder med mulighed for, at der kan yngle padder, salamandre og insekter samt planteliv bestående af sumpplanter.

Terrænregulering – 9.2

Hvis der undtagelsesvis skal foretages terrænregulering bør det præciseres, at det tilkørte skal være ren klasse 0 jord.

Det Grønne Strøg – 9.5

Tekstdelens vision om, at Det Grønne Strøg ikke alene skal være fællesareal for hele bebyggelsen, men også for resten af Fjenneslev, bør præciseres i lokalplanens bestemmelser.

Det Grønne Strøg – 9.6

For at understøtte det gode ønske om, at området skal bevare eksisterende natur og skabe mere biodiversitet, vil vi foreslå, at der reserveres en væsentlig del, som beplantes med hjemmehørende arter eller udlægges til ”Vild med vilje”

Yngleperiode – 9

Det bør præciseres, at fældning, terrænregulering og nedrivning i lokalplanområdet skal ske uden for fuglenes yngleperiode jvf. gældende regler.