DN Sorø har sendt denne klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Baggrunden er en generel bekymring over, at Sorø Kommune ofte er rundhåndet med at uddele dispensation. Det kan være fra lokalplaner, landzonebestemmelserne eller i den aktuelle sag fra søbeskyttelsen. Og i mange tilfælde med naturen, som taber.

Det må ikke være sådan, at der absolut skal bygges blot fordi, der er en ledig plet. Naturen har brug for mere plads, ikke mindre.

Klage over afgørelse om dispensation fra søbeskyttelseslinjen, vedr. Egevangs alle 15, Sorø

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Sorø (DN Sorø) klager hermed over Sorø Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til opførelse af et enfamiliehus på Egevangs alle 15, Sorø (matr.nr. 11qk Lynge By, Lynge). Der henvises til kommunens afgørelse 16. maj 2022 med J.nr. 02.34.02-P19-274-21Til Miljø- og Fødevareklagenævnet

DN Sorø finder, at der ikke er redegjort for den forringede oplevelse af søen ved en dispensation, der ikke er tungtvejende grunde til en dispensationen, ligesom vi er alvorligt bekymret for dispensationens mulige præcedensskabende effekt ved såvel Sorø Sø som øvrige § 16 beskyttede søer i Sorø Kommune.

Matriklen, hvor enfamiliehuset ønskes opført, er for få år siden udmatrikuleret fra den bagved liggende nabo og i hvilken forbindelse, der blev tinglyst en udsigtsdeklaration på en del af arealet, hvor der ikke må opføres bebyggelse. (Jvf. sagsfremstillingen)

Enfamiliehusets store glasfacade og de hvide flader på huset, vil gøre det meget synligt og skæmmende på omgivelserne. Dels fra den rekreative sti, der går langs søbredden hele vejen rundt om Sorø sø og som vil passere relativt tæt forbi huset. Men også fra samme sti på den modsatte side af søen. Den rekreative sti bruges flittigt af såvel borgere som turister pga. sin naturskønhed.

Desuden benyttes selve søen meget til rekreativ sejlads og af turbåden ”Lille Claus”. De mange sejlende vil opleve, at huset er et indgreb i søens naturkarakter.

DN Sorø finder, at søbeskyttelsen er en klar forbudsbestemmelse, hvorfor kommunen i en konkret vurdering skal afgøre om der er tilstrækkeligt tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet.

Ved en sådan afgørelsen skal der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse og på, at der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med søbeskyttelsen.

I vurderingen skal der altså indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager, da sådanne sager skal behandles på samme måde.

DN Sorøs principielle synspunkt understøttes bl.a. eksplicit af en Nævnsafgørelse fra 20. november 2020. (20/11812)

I Sorø Kommune er der flere store bebyggede matrikler, friarealer og store ubebyggede naturarealer rundt om søerne i Sorø Kommune (Sorø sø, Pedersborg sø, Tuel sø mv.), hvorfra en udmatrikulering vil være mulig. Så selv om den konkrete sags betydning for Sorø sø kunne virke overskuelig, så kan præcedens give uoverskuelige følger.

Sorø Kommune har hverken foretaget præcedens overvejelse eller redegjort for tungtvejende grunde til at dispensere fra søbeskyttelsen.

DN Sorø beder på denne baggrund Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ændre dispensationen til et afslag.

Hilsen
Niels Hilker
formand for DN Sorø

 

Foto: Niels Hilker