Sorø Kommune har afgjort, at et fjernvarmeprojekt kan etableres uden, at det skal miljøvurderes. Projektet omfatter konvertering af et naturgasområde til fjernvarme i en del af Sorø by.

Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det samlede projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis du vil klage over afgørelsen skal det ske senest 1. juni 2022. Læs mere på soroe.dk

Foto: ABW