Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Sorø Kommune indkalder idéer og forslag, som kan indgå i planlægning for Trautnersvej 24 i Sorø. I den forbindelse skal DN Sorø hermed i god tid udtale, at vi ikke kan anbefale, der meddeles dispensation fra søbeskyttelseslinjen til byggeriet på Trautnersvej.

Baggrunden er, at der efter naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, som nævnt ikke må placeres bebyggelse inden for en afstand af 150 m fra søer over en vis størrelse. Der er således tale om en ganske klar forbudsbestemmelse.

Hovedformålet med søbeskyttelseslinjerne er bl.a. at sikre søen som et værdifuldt landskabselement.

Efter lovens § 65, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen gøre undtagelse fra § 16, stk. 1. Det skal bero på et konkret skøn, om der er en tilstrækkeligt tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet.

Ved afgørelsen skal der lægges vægt på, om der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse og på, at der ikke ved en dispensation skabes en præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. I vurderingen skal der altså indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. Hvis der meddeles dispensation, skal andre lignende tilfælde behandles på samme måde.
På sit møde d. 8. december 2021 godkendte Teknik- og Miljøudvalget i Sorø Kommune det fremlagte administrationsgrundlag, som netop er relevant i forhold til søbeskyttelseslinjen omkring Sorø søerne, idet udvalget bemærker omkring punkt 3: “Ved tvivl om søbeskyttelseslinjens placering i forbindelse med en konkret afgørelse, eller hvis linjen overskrides, konsulteres kortet fra 1984”.

Det kan konstateres, at kortet fra 1984 meget tydeligt angiver en søbeskyttelseslinje klods op ad bygningen på Trautnersvej, dvs. at Kommunen umiddelbart efter vedtagelsen af administrationsgrundlaget ønsker at dispensere, vel vidende at sagen om bygningen allerede var kendt på det tidspunkt, hvor administrationsgrundlaget blev vedtaget enstemmigt af udvalget.

Det har i øvrigt vist sig, at klagenævnet lægger stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning for oplevelsen af søen kan virke begrænset. Det betyder bl.a. fokus på om der er tale om et nødvendigt formål og om der foreligger en meget tungtvejende grund til at dispensere fra forbuddet mod bebyggelse inden for beskyttelseslinjen. Det vurderer DN Sorø ikke er tilfældet ved det ansøgte byggeri.

Hertil kommer, at klagenævnet givet vil lægge vægt på om en dispensation vil få præcedensvirkning i forhold til fremtidige lignende sager ved Sorø sø.