Teknik og Miljøudvalget var den 15. marts 2018 på tur til kommunens to vejgårde i Sorø og Stenlille. Der blev i den forbindelse drøftet blandt andet serviceniveau i forhold til rottebekæmpelse, vinterberedskab, vedligehold af grusveje og ukrudtsbekæmpelse.

Foto: Sorø Kommune.

Det skriver Sorø Kommune til Dit Sorø.

Ved besøget på vejgårdene udtrykte Teknik og Miljøudvalget tilfredshed med serviceniveauet og Vej og Parks varetagelse af driftsopgaven.

”Det er en fornøjelse at se, at opgaverne løses på en effektiv måde, og jeg er tryg ved, at opgaverne i Vej og Park fortsat løses af kommunale hænder,” udtaler Jens Nygaard, Formand for Teknik og Miljøudvalget.

Siden 2012, hvor Sorø Kommune var på nippet til at udlicitere driften af Vej og Park på grund af en generel dårlig økonomi i kommunen, har man arbejdet målrettet med rationalisering og effektivisering af driften i Vej og Park.

I dag drives Vej og Park for 92 pct. af det budget som var i 2012 og gevinstrealiseringen er brugt til fornyelse og udvikling af materiel og bygninger. Sammen med funktionsudbuddet på asfaltområdet er Sorø Kommune lykkedes med at fastholde et tilfredsstillende serviceniveau i vejdriften og driften af de grønne områder, og har samtidig skaffet råderum til løbende forbedringer af vejene.

”Vi er lykkedes med en effektivisering over sidste 5 år, som gør, at egen drift på Vej og Park området i dag er mindst lige så rentabel som privat drift. Ved at holde driften på kommunale hænder er vi dog langt mere fleksible i forhold til borgernes ønsker, idet vi har mulighed for at gå i dialog med politikerne om serviceniveauet, når borgerne ønsker mere service på et område.

Og det er netop fordelen ved egen drift, at der er større fleksibilitet og agilitet i forhold til at tilpasse serviceniveauet efter behovene” fortæller Jesper Folke Andersen, Leder af Vej og Park.

Der er dog fortsat fokus på udvikling og optimering af Vej og Park.

”Vi er klar over, at vi ikke alle steder har et tilstrækkeligt højt serviceniveau – vi arbejder løbende på at forbedre servicen med nye og bedre maskiner, omlægning af rutiner og tager også løbende drøftelser med politikerne om niveauet. For visse steder, må vi erkende, at serviceniveauet kunne være bedre” siger Jesper Folke Andersen, Leder af Vej og Park.

[box style=”rounded”]Faktaboks:

  • Sorø Kommune har to vejgårde i hhv. Sorø og Stenlille.
  • Vejgårdene varetager dels almindelige driftsopgaver som vejsyn og renholdelse, grøn drift og græsslåning samt mindre renoveringsopgaver, og dels specialopgaver som rottebekæmpelse og bekæmpelse af Bjørneklo, brøndsug og grøfteoprensning, afretning af grusveje og kørebaneafmærkning.
  • Vejgårdene beskæftiger 22 fuldtidsansatte og 4 deltidsansatte.
  • Siden 2012 er budgettet reduceret med 8 % og fastholdes nu på dette niveau.
  • Besparelserne har resulteret i, at materiellet i Vej og Park nu er på niveau med lignende virksomheder, og at en fornuftig udskiftningskadence kan fastholdes.[/box]

GemGem