Sorø Kommune har netop fået godt 16 millioner kroner fra EU midler til naturgenopretningsprojekt på højmose i Store Åmose. 

Dermed er et af de største kommunale naturgenopretningsprojekter i Danmark kommet et mægtigt skridt videre. Naturgenopretning i Åmosen er et projekt til 21,5 mio. kr., hvor EU-LIFE bidrager med ca. 15 millioner kroner svarende til 75 % af budgettet. Den resterende del af finansieringen på ca. 5 millioner kroner er på vej fra Miljøministeriet fra en national pulje til netop kommunale naturgenopretningsprojekter i Natura 2000-områder.

–Det er en stor dag og en fantastisk mulighed for vores lokale natur i Åmosen, siger udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget, Linda Nielsen, Sorø Kommune.

–Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den fantastiske opbakning, vi har fået fra lodsejerne igennem hele ansøgningsprocessen. Særligt ejerne af Bodal Gods, som ejer størstedelen af projektjorden i Verup Mose og Sandlyng Mose, har udvist et helt fantastisk engagement. Uden dem var ansøgningen ikke blevet en realitet, siger Linda Nielsen. –Et er, at vi har fået tildelt midler, men nu skal vi sammen med lodsejerne i gang med at finde de bedst mulige løsninger til at bevare højmoserne for eftertiden.

– Det er jo noget særligt at få lovning på 21,5 millioner kroner, så stort et projekt har en masse positive sidegevinster, siger Linda Nielsen. – Naturgenopretningsprojektet vil udover at sikre højmosen helt sikkert bidrage med øget opmærksomhed og udvikling i naturturisme i Naturpark Åmosen.

Sjælden naturtype i Europa
Store Åmose er et såkaldte Natura 2000-områder, hvor lodsejere og kommuner i fællesskab skal løfte den store opgave med at sikre levesteder for arter og naturtyper, som er i tilbagegang eller truede på EU-plan.

Højmoser er en sjælden naturtype, der efter mange årtiers tørvegravning og intensiv dræning er stort set forsvundet såvel i Danmark som i resten af Europa. Naturgenopretningsprojektet skal skabe forudsætninger for, at Verup Mose og Sandlyng Mose på sigt kan udvikle sig til velfungerende højmoser.

Projektet vil arbejde med følgende:
• Stoppe afvanding af højmosen ved lukning af grøfter og dræn, så der fastholdes vand i højmosen
• Sikre at de omkringliggende landbrugsarealer kan afvandes uden om højmosen
• Rydde bevoksning der ikke naturligt hører hjemme i en højmose
• Forbedre levevilkår for højmosernes dyre- og plantearter
• Formidling af naturområdet

Sorø Kommune har sammen med Guldborgsund Kommune fremsendt en fælles ansøgning til EU omkring naturgenopretning af højmoser. Hele projektsummen er på 40 millioner kroner. EU bidrager med 75 % finansiering af projektet. Den resterende del af finansieringen er på vej fra Miljøministeriet fra en national pulje til kommunale naturgenopretningsprojekter. Projektet er derfor fuldt finansieret – uden udgifter for Kommunerne. Ansøgningen er formelt blevet godkendt af EU, og kontrakten forventes fremsendt indenfor de næste 3-4 uger.

højmose

Kæruld
Kæruld
Soldug_kødædende plante
Soldug – kødædende plante
spagnum_tørvemosser
Spagnum tørvemosser